PROFESSOR IN CONSTRUCTIE, STRUCTUUR EN HERGEBRUIK IN ARCHITECTUURONTWERP (100%)

08 June 2021

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. ir. Yves Schoonjans, voorzitter Departement Architectuur, tel.: +32 9 398 63 47, mail: yves.schoonjans@kuleuven.be of prof. dr. Monika Rychtarikova, contactpersoon DECA, tel.: +32 16 32 78 44, mail: monika.rychtarikova@kuleuven.be. Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):

- een biosketch waarin u uw meerwaarde als academicus aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina’s);

- een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties;

- een uitgebreid cv (met inbegrip van een volledige publicatielijst en desgevallend een portfolio van uw architectuurprojecten);

- een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 4 pagina’s);

- uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina’s);

- uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina);

- uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).

We vragen alle documenten in het Engels op te stellen.
KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenenSolliciteren voor deze vacature kan tot en met 15/11/2021 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

(ref. ZAP-2021-67)

Apply before 15 November 2021

Aan de Groep Wetenschap en Technologie, Faculteit Architectuur, Departement Architectuur van KU Leuven is er een voltijdse vacature in het zelfstandig academisch personeel (ZAP) in het domein van “Constructie, Structuur en hergebruik in Architectuurontwerp” voor de afdeling Design & Engineering of Construction of Architecture (DECA) op de campus Sint-Lucas Brussel en Gent. We zoeken kandidaten met een internationaal georiënteerd profiel, een interdisciplinair onderzoeksdossier, bewezen onderwijscompetenties, ervaring in het academisch management en voeling met het werkveld.

U maakt deel uit van een universiteit die door onafhankelijke accreditatiecommissies systematisch een hoge ranking heeft gekregen voor de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. De structuur van de KU Leuven combineert faculteiten en (onderzoeks)departementen in een multicampusmodel.

De Faculteit Architectuur organiseert de academische architectuurprogramma's (interieurarchitectuur, architectuur, stedenbouw & ruimtelijke planning en de educatieve master ontwerpwetenschappen) op de campus Sint-Lucas Brussel en Gent. De Faculteit staat in voor de organisatie van de onderwijsactiviteiten (www.arch.kuleuven.be). De Faculteit wordt gedreven door een zorgvuldig samengestelde diversiteit aan ontwerppraktijken en staat bekend om haar toekomstgericht onderwijs dat een vrijheid van exploratie en experiment cultiveert (www.architectuur.kuleuven.be). Er zijn momenteel ongeveer 2200 studenten, waarvan een 300-tal internationale studenten.

Het Departement Architectuur groepeert onderzoek op het gebied van architectuur, interieurarchitectuur en stedenbouw & ruimtelijke planning van onderzoekers van de Faculteit Architectuur (campus Sint-Lucas Brussel en Gent) en van de Faculteit Ingenieurswetenschappen (Leuven). Het departement is een internationaal expertisecentrum in deze domeinen en het onderzoek wordt geleid door talrijke professoren en onderzoeksgroepen met meer dan 150 (internationale) doctoraatsstudenten.

Zowel het onderwijs als het onderzoek wordt over de locaties in Brussel en Gent heen uitgevoerd door een corps van ongeveer 300 personen.

Website van de eenheid

Opdracht
Onderzoek
 • U ontwikkelt een onderzoeksprogramma op internationaal niveau dat zich bezighoudt met opties van hergebruik voor bestaande gebouwen, met een focus op het hergebruik van structuren of onderdelen ervan en met een holistische kijk op het robuust gebouwdetails voor een energie-efficiënte en duurzame architectuur. Kennis over de generische problemen bij het hergebruik van gebouwen en over het aanwenden van de meest effectieve ontwerpmaatregelen voor hergebruik van specifieke projecten, wordt op prijs gesteld.
 • U heeft aantoonbare vaardigheden en expertise in het ontwerpen van gebouwstructuren en kennis van bouwfysica voor een adequate implementatie in architecturale oplossingen.
 • U toont interesse in samenwerkingen met verschillende partijen betrokken bij het hergebruik van gebouwen.
 • Uw onderzoek versterkt de bachelor- en masteropleidingen Architectuur en Interieurarchitectuur en de Engelstalige Master of Architecture aan de Faculteit Architectuur.
 • U zet samenwerkingen op binnen en buiten het departement.
 • U zet een nationale en internationale samenwerking op rond uw onderzoeksprogramma. U helpt ook actief bij de ontwikkeling van toekomstige onderzoeksprojecten van de groep.
 • U bent in staat om competitieve financiering te verwerven.
 • Uw onderzoek sluit aan bij de huidige onderzoeksvisie van het Departement Architectuur. Uw onderzoek is interdisciplinair, aangezien het departement intensieve samenwerkingen tussen verschillende disciplines en tussen theorie en ontwerp nastreeft.
 • U publiceert op het hoogste wetenschappelijke niveau, verwerft middelen voor (toegepast) onderzoek, ontwikkelt internationale samenwerkingen en begeleidt doctoraten op internationaal niveau.
 • U geeft de nodige aandacht aan valorisatie ten behoeve van overheid en bedrijfsleven in toegepast onderzoek.
Onderwijs
 • U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen het domein van structuur en gebouwconstructie aan de Faculteit Architectuur, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit en universiteit door begeleiding van masterproeven en als promotor van doctoraatsstudenten.
 • U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.
 • U doceert verschillende theoretische vakken en focust op de toepassing in de design studio’s en in het pedagogisch curriculum. Het doceren gebeurt deels in het Nederlands en deels in het Engels.
Dienstverlening

U engageert zich om een rol te vervullen in het academisch management aan de universiteit. U speelt een rol in de verdere ontwikkeling van de architectuurprogramma’s en bent bereid tot wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening.
Daarnaast speelt u een actieve rol bij de uitstraling en profilering van de faculteit en het departement ten aanzien van bestaande en nieuwe studenten en het brede beroepenveld. Dit kan via deelname aan publieksvoorstellingen, infodagen, introductiemomenten en dergelijke.


Profiel

Dit profiel past in de ambitie van het departement om bij te dragen tot de uitdaging om over te schakelen op een duurzamer gebouwenbestand, en meer bepaald door de huidige prestaties van de bestaande gebouwen te verbeteren en de waarde van de in het bestaande bestand aanwezige materialen te erkennen door hergebruik.
U hebt uw doctoraat behaald op een onderwerp gerelateerd aan het beoogde onderzoeks- en onderwijsgebied. Ontwerpervaring als architect en/of ingenieur is vereist. Ervaring in een ontwerppraktijk als architect of stabiliteitsingenieur of een portfolio met nauwe samenwerkingen bij specifieke bouwprojecten wordt op prijs gesteld. Voor deze functie geven we de voorkeur aan kandidaten met kennis van en ervaring in de ingenieurswetenschappen en gebouwconstructie, alsook architectonisch ontwerpen.
U hebt een sterk onderzoeksprofiel met een wetenschappelijke of praktijkgerichte achtergrond om onderzoek te doen naar het hergebruik van gebouwen, met betrekking tot de structuur en de constructie van het gebouw. De kwaliteit van uw onderzoek wordt bewezen door toonaangevende publicaties en/of realisaties. Internationale (onderzoeks- en/of ontwerp)ervaring is een belangrijke troef. Er wordt van u verwacht dat u een onderzoeksplan formuleert met initiatieven en onderzoekslijnen voor de eerste periode van 5 jaar. U bent vertrouwd met architectonisch ontwerpen en hedendaagse tendensen in de architectuur.
Ervaring in academisch onderwijs wordt aanbevolen, en wordt beoordeeld aan de hand van een lijst met gegeven cursussen, een onderwijsplan voor toekomstige cursussen aan de faculteit (pedagogisch concept, lesmateriaal, inhoudsopgave van de cursussen) en/of een proefcollege over een vooraf bepaald onderwerp. U hebt een gepaste bouwkundige achtergrond om les te geven in het structureel ontwerpen aan bachelorstudenten (interieur)architectuur, waarbij het Nederlands de onderwijstaal is.
U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire context.

Bij de start van de aanwerving dient uover voldoende kennis van het Nederlands te beschikken om lesopdrachten in hetbachelor curriculum op te kunnen nemen. U beheerst het Nederlands als onderwijstaal op het ERK-niveau C1.

Een goede kennis van het Engels is eenvereiste. KU Leuven biedt cursussen academisch Engels aan.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling aan. In voorkomend geval kan overwogen worden over te gaan tot een deeltijdse aanstelling. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau. Haar internationaal gerenommeerd onderzoek en onderwijs worden consequent gerangschikt bij de 50 beste universiteiten over de hele wereld.

De Faculteit Architectuur staat voor praktijkgericht academisch onderwijs in een universitaire omgeving. Vanuit een artistieke inspiratie wordt kritisch, innoverend en grensverleggend gedacht. Er is ruimte voor dialoog en debat en de internationale dimensie is alomtegenwoordig.

U werkt op de campus Sint-Lucas in Brussel en Gent. Uw hoofdwerkplek wordt in onderling overleg bepaald. Het Departement Architectuur is actief op de campussen in Gent, Brussel en Leuven.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, Nederlands leren, partner, etc.

Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren die geen substantiële andere financiering hebben en die voor minstens 50% aangeworven worden.