Go to the content

PROFESSOR IN ONTWERPGELETTERDHEID (100% TENURETRACK) MET FOCUS OP DIGITALE TECHNOLOGIE IN RELATIE TOT ONTWERPPEDAGOGIE

Aan de Groep Wetenschap en Technologie, Faculteit Architectuur, Departement Architectuur van de KU Leuven (Campus Sint-Lucas Brussel en Gent) is er een voltijdse vacature in het zelfstandig academisch personeel (graad docent) in het domein van “architectuurontwerp en beeldgeletterdheid” voor de afdeling Architectuur & Ontwerpen op de campus Sint Lucas Brussel en Gent.

De structuur van de KU Leuven combineert faculteiten en (onderzoeks)departementen in een multicampusmodel.

De Faculteit Architectuur organiseert de academische architectuurprogramma's (interieurarchitectuur, architectuur, stedenbouw & ruimtelijke planning en de educatieve master ontwerpwetenschappen) op de campus Sint-Lucas te Brussel en te Gent. De faculteit staat in voor de organisatie van de onderwijsactiviteiten. De faculteit wordt gedreven door een zorgvuldig samengestelde diversiteit aan ontwerppraktijken en staat bekend om haar toekomstgericht onderwijs dat een vrijheid van exploratie en experiment cultiveert. Er zijn momenteel ongeveer 2400 studenten, waarvan een 300-tal internationale studenten. www.arch.kuleuven.be

Het Departement Architectuur groepeert onderzoek op het gebied van architectuur, interieurarchitectuur en stedenbouw & ruimtelijke planning van onderzoekers van de Faculteit Architectuur (Campus Sint-Lucas Brussel en Gent) en van de Faculteit Ingenieurswetenschappen (Leuven). Het departement is een internationaal expertisecentrum in deze domeinen en het onderzoek wordt geleid door talrijke professoren en onderzoeksgroepen met meer dan 150 (internationale) doctoraatsstudenten. www.architectuur.kuleuven.be

  Zowel het onderwijs als het onderzoek wordt over de locaties in Brussel en Gent heen uitgevoerd door een corps van ongeveer 300 personen. 

Website van de eenheid

Opdracht
Onderzoek

Uw onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van de eigenheid en de verdere versterking en verankering van het ontwerpmatig, artistiek en praktijkgebaseerd onderzoek aan het Departement Architectuur en stoelt op de ontwikkeling van kritische academische innovatieve leeromgevingen voor het ontwerpen. U levert een bijdrage aan de ontwikkeling van ADRO’s (Artistic and Design-related Research Output).
Uw onderzoek draagt bij aan kennisproductie en expertise via dienstverlenings- of toepassingsgerichte studies, opdrachten, onderzoeksprojecten, spin offs enz. en/of via projecten gericht op fundamenteel onderzoek.
U associeert uw KU Leuven interne producties expliciet aan het Departement Architectuur. Externe producties van de eigen praktijk die u wenst te valoriseren als onderzoeksoutput worden tevens expliciet met het Departement Architectuur geassocieerd. Denk hierbij aan prijzen, nominaties, bijzondere realisaties en onderzoekswerk in de categorie ADRO’s (Artistic and Design-related Research Output).
U bent betrokken bij, faciliteert en stimuleert doctoraten met een ontwerpinsteek, als promotor of als lid van de begeleidingscommissie.

Onderwijs

U verzorgt voornamelijk onderwijs binnen Lab-O (Bachelor), (https://onderwijsaanbod.kuleuven.be//opleidingen/n/SC_51523035.htm#bl=03) met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. In Lab-O (Laboratorium Ontwerpen) wordt de basis voor het ontwerpen gelegd. Het is een leeromgeving die zich opsplitst in drie leerlijnen: Media, Expressie en Posities. Lab-O maakt deel uit van het bachelor curriculum en wordt in het Nederlands onderwezen.
U verzorgt mogelijks tevens onderwijs in Ontwerpstudio’s. U heeft ervaring met de werkvorm van het atelier/de studio als leeromgeving. U benadert het onderwijs als ontwerper voor zowel leerinhoud als leeromgeving en toont zich daarin als een toekomstgericht pedagoog.
U levert een bijdrage aan de actualisering en vernieuwing van het architectuuronderwijs met bijzondere interesse voor ontwerp- en praktijkgebaseerd onderwijs waar we, omwille van een sterk gewijzigde onderwijscontext, voor de uitdaging staan het atelier als werkvorm in een context van grotere (culturele) diversiteit en toenemende studentenaantallen te herdenken.
Uw didactische verantwoordelijkheden omvatten het leiden van onderwijsactiviteiten in een context waar ontwerpen centraal staat, evenals het verzorgen van lezingen en seminaries. U stuurt mee de studioteams van praktijkassistenten en/of gastprofessoren aan.

Dienstverlening

U engageert zich om een rol te vervullen in het academisch management en de verdere bestendiging van ontwerpen als kern (Key Performance Indicator) van de opleidingen binnen de Faculteit Architectuur.
Daarnaast speelt u een actieve rol bij de uitstraling en profilering van het departement/de faculteit ten aanzien van huidige en toekomstige studenten en het brede veld van architectuur (inclusief de culturele sector). Dit kan via deelname aan publieksvoorstellingen, infodagen, introductiemomenten en dergelijke.
U onderhoudt een nauwe band met uw werkveld.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met:

- Prof. dr. Rajesh Heynickx, vicevoorzitter van het Departement Architectuur, mail: rajesh.heynickx@kuleuven.be

- Prof. dr. Hans Leinfelder, vicedecaan onderwijs van de Faculteit Architectuur, mail: hans.leinfelder@kuleuven.be

- Prof. dr. Thierry Lagrange, hoofd van de afdeling Architectuur & Ontwerp van het Departement Architectuur, mail: thierry.lagrange@kuleuven.be


Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):
- Een biosketch waarin de drie kerntaken van de ZAP-opdracht (onderzoek, onderwijs en dienstverlening) aan bod te komen. De biosketch mag MAXIMAAL 2 pagina’s beslaan. De volgende elementen moeten hierin aan bod komen:
1) de cruciale elementen en hun belang/impact uit uw voorbije loopbaan;
2) de hoofdlijnen van uw toekomstvisie en de toekomstige activiteiten die u plant (met nadruk op de eerste 5 jaar);
3) de meerwaarde van uw activiteiten voor de KU Leuven en de samenwerking binnen faculteit/ departement/ campus.

- Een dossier met vijf relevante publicaties of realisaties dat de focus legt op expertise in ontwerpgeletterdheid met focus op digitale technologieën;
- Een uitgebreid cv /portfolio met inbegrip van ADRO en publicaties (waarbij u ook kan verwijzen naar een toepasselijke selectie op een bestaande website);
- Een concreet plan van hoe u de kernopdrachten (onderzoek, onderwijs en dienstverlening) zou invullen in de komende vijf jaar;
- Uw visie op wetenschappelijke integriteit toegepast op uw onderzoeksdomein (maximaal 1 pagina).
KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen

We vragen alle documenten, met uitzondering van het uitgebreid CV, in het Engels op te stellen.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 29/09/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Language

Nederlands

Sector

Government

https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/60099630?hl=nl&lang=nl&utm_medium=jobsites&utm_source=LeuvenMindGate

Profiel

We zoeken een kandidaat met een aantoonbare deskundigheid, inzicht en vaardigheid op het gebied van augmented en virtual realities, computational design en het digitale maken. De kandidaat beschouwt deze geavanceerde digitale technieken als toekomstgerichte ontwerpmedia en zet deze inventief (bij voorkeur non-conformistisch) in om maatschappijkritisch ontwerp visueel-ruimtelijk te ontwikkelen. Hij/zij demonstreert aan de hand van ontwerpprojecten zijn/haar inzicht in de complexiteit die gepaard gaat met de globale verspreiding van digitale technologie en de impact van digitale technologie op maatschappelijke ontwikkelingen.
De succesvolle kandidaat onderzoekt hoe opkomende digitale technieken kunnen bijdragen aan een innovatiegerichte ontwerpgeletterdheid die een kritische impact heeft op de praktijk en pedagogie van architectuur. Het combineren van leer- en ontwerpomgevingen variërend van digitale technologieën in een laboratoriumsetting tot het ontwerpen ingebed in real-life situaties is een meerwaarde.
Het onderzoek en onderwijs dat de kandidaat ontwikkelt, is uitdrukkelijk ontwerpgedreven en legt concrete (inter- en/of transdisciplinaire) verbanden met zowel artistieke als technologische contexten.
Deze vacature versterkt de onderzoekslijn “Ontwerpgeletterdheid & ontwerppedagogie” van het Departement Architectuur. Het onderzoek is gekoppeld aan ontwerponderwijs en onderwijsvernieuwing. Kenmerkend voor de architectuurdiscipline is dat in het onderwijs niet alleen elders gegenereerde kennis wordt onderwezen, maar dat in en door het onderwijs zelf disciplinegebonden kennis wordt gegenereerd (onderzoek en onderwijs vallen hierbij bijna samen). Dit heeft te maken met impliciete vormen van kennis die eigen zijn aan ontwerpen en creëren en waarbij bijzondere uitdagingen worden gesteld aan de leeromgeving en opdrachtformulering.
U bent houder van een masterdiploma in (interieur)architectuur of van een daarmee gelijkwaardig diploma, en van een design driven doctoraat op proefschrift. Uw CV/portfolio toont een actieve link met digitale producties met artistieke kwaliteiten en toont dit in het bijzonder aan de hand van gerealiseerde ADRO’s (Artistic and Design-related Research Output). Voorbeelden van leeromgevingen voor ontwerpen die inzetten op het versterken van ontwerpgeletterdheid strekken tot de aanbeveling.
De onderwijsopdracht situeert zich voornamelijk binnen de leerlijn Lab-O (bachelors Architectuur en Interieurarchitectuur), waar in het Nederlands onderwezen wordt. Beheersing van het Nederlands als onderwijstaal op het ERK-niveau C1 strekt sterk tot aanbeveling. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod. 
Een goede beheersing van het Engels is een vereiste. De KU Leuven biedt cursussen academisch Engels aan.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse (100%) tewerkstelling aan in een levendige en intellectueel stimulerende ontwerpomgeving.
De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert.

Onze universiteit is sterk gericht op interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek en streeft naar internationale excellentie. De universiteit werkt daarbij actief samen met onderzoekspartners in binnen- en buitenland en biedt haar studenten een academische opleiding aan die gebaseerd is op hoogstaand praktijk- en wetenschappelijk onderzoek.

Als lid van de Faculteit Architectuur werkt u op de campus Sint-Lucas in Brussel en Gent. Uw hoofdwerkplek wordt in onderling overleg bepaald. Het Departement Architectuur is actief op locaties in Gent, Brussel en Leuven.
Deze vacature is specifiek bedoeld voor een junior onderzoeker en zal gebeuren in de graad docent. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.