Go to the content

PROFESSOR ELEKTROTECHNIEK: HARD REAL-TIME EMBEDDED VISION FOR INTELLIGENT VEHICLES

Aan de Groep Wetenschap en Technologie, Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, Departement ESAT, Campus De Nayer Sint-Katelijne-Waver van de KU Leuven is er een voltijdse academische vacature (in het zelfstandig academisch personeel) in het domein van hard real-time embedded vision. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent onderzoeksdossier en met onderwijscompetentie op het gebied van hardware, algoritme-optimalisatie en intelligente beeldverwerking, waarbij sterke aandacht besteed wordt aan vraaggedreven onderzoek in dit domein in nauwe samenwerking met lokale bedrijven.

De onderzoeksgroep EAVISE is een multidisciplinaire onderzoeksgroep, gebaseerd op Campus De Nayer Sint-Katelijne-Waver en behoort tot de onderzoeksgroepen PSI (Processing of Speech and Images) van het Departement ESAT en DTAI (Declaratieve Talen en Artificiële Intelligentie) van het Departement Computerwetenschappen. In de onderzoeksgroep EAVISE gebeurt onderzoek naar vraaggedreven toepassingen van state-of-the-art algoritmes voor artificiële intelligentie en computervisie in industrie-specifieke applicaties. Toepassingsdomeinen zijn o.a. industriële automatisatie, productinspectie, verkeersmonitoring, e-health, agricultuur, eye-tracking research, microscopische beeldverwerking, camerabewaking, en cinematografie. EAVISE kan bogen op een degelijke onderzoeksinfrastructuur, een uitgebreid internationaal netwerk, connecties met bedrijven en non-profitorganisaties, een stabiel aanbod van talentvolle doctoraatsstudenten en een ondersteunende werkomgeving. Huidige onderzoekslijnen in EAVISE zijn die van 2D computervisie (prof. Toon Goedemé), 3D- en andere camera’s (prof. Patrick Vandewalle), kennisrepresentatie (prof. Joost Vennekens) en kennisgrafen op het web (prof. Anastasia Dimou).

EAVISE participeert actief in het nieuwe departementsoverschrijdende onderzoeksspeerpunt op Campus De Nayer inzake green/smart transportation, dat nog geïntensifieerd wordt via deze vacature.

Interesse?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met:

* Prof. Dr. Ir. Georges Gielen, departementsvoorzitter van het Departement Elektrotechniek (georges.gielen@kuleuven.be, tel. +32 16 32 40 76)

* Prof. Dr. Ir. Raf Dewil, campusvoorzitter van Campus De Nayer Sint-Katelijne-Waver (raf.dewil@kuleuven.be, tel. +32 15 68 82 29)

Als u bij het online solliciteren problemen ondervindt, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):

- een biosketch waarin u uw meerwaarde als academicus aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina’s) ;

- een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties;

- een uitgebreid cv (met inbegrip van een volledige publicatielijst en desgevallend een portfolio van uw architectuurprojecten);

- een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 4 pagina’s);

- uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina’s);

- uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina);

- uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).

KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 30/08/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Language

English

Sector

Electronics & Engineering
Apply before: 30/08/2022

Website van de eenheid

Opdracht
Onderzoek

In deze functie breidt u de scope van PSI-EAVISE uit in de richting van hard real-time computervisie, met als bijzonder toepassingsgebied sensing voor intelligente voertuigen. Binnen de onderzoeksgroep EAVISE op campus De Nayer, die gespecialiseerd is in industriële toepassingen van state-of-the-art beeldverwerkingstechnieken, zien we inderdaad een stijgende vraag vanuit de industrie naar hard real-time oplossingen. In veel industriële toepassingen zoals inspectie en productie, moet effectief een maximale cyclustijd gegarandeerd worden. Ook in veiligheidskritische toepassingen zoals visuele systemen die instaan voor de veiligheid van personen is een gegarandeerde reactiesnelheid van primordiaal belang. Een voor de hand liggend toepassingsdomein van hard real-time sensing is die van de intelligente voertuigen, waar gegarandeerd moet worden dat de interpretatie van de sensorsignalen binnen een vooraf gedefinieerde tijd beschikbaar moet zijn, zonder aan accuraatheid in te boeten. Dit is zo voor het spectrum van rijhulpsystemen voor personenwagens tot volledig zelfrijdende wagens, maar zeker ook voor autonome robots en drones, vaartuigen en andere transportsystemen.Qua functionele prestaties zijn de state-of-the-art beeldverwerkingsalgoritmes zeker in staat om veel industriële vraagstellingen aan te kunnen, maar de missing link is vaak nog het vertalen van deze complexe algoritmes in een hard real-time kader op specifieke embedded hardware met beperkte resources (microcontroller, ASIC, FPGA, embedded GPU). Hiertoe zal onderzoek dat nauwer aansluit bij hardware nodig zijn dan nu binnen EAVISE gebeurt.Het onderzoek zal in overleg verlopen met de afdeling ECS die hardware bouwt voor beeldverwerkings- en AI-algoritmes en zal deel uitmaken van het onderzoeksspeerpunt smart mobility op campus De Nayer. Deze profielvacature omvat de complementaire specialisatie om complexe algoritmes aan te passen zodat ze geschikt zijn om op real-time hardware te draaien.

 • U ontwikkelt een onderzoeksprogramma van internationaal niveau in hard real-time embedded vision, in het bijzonder toegepast op sensing voor intelligent vehicles.
 • U versterkt bestaande onderzoekslijnen en brengt complementaire expertise aan.
 • U ontplooit activiteiten van gericht wetenschappelijk onderzoek die resulteren in doctoraten en publicaties die voldoen aan de internationale standaarden en die leiden tot een brede internationale erkenning.
 • U ondersteunt of initieert een netwerk van bedrijven door valorisatie van onderzoeksresultaten en het uitvoeren van industriële dienstverlening, met als doel de industriële innovatie te versterken.
 • U werkt rond uw onderzoeksprogramma een internationaal samenwerkingsverband uit, dit zowel binnen de academische wereld alsook met industriële partners.
 • U bent in staat om competitief zowel projectmatige overheidsfinanciering als bilaterale industriële financiering te verwerven.
 • U hecht de nodige aandacht aan maatschappelijke valorisatie van uw onderzoeksresultaten.
Onderwijs
 • U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs aan zowel bachelor- als masterstudenten, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit en de universiteit door begeleiding van studentenprojecten (bv. bachelor- en masterproeven) en als promotor van doctoraatsstudenten.
 • Het onderwijs dat bij deze functie hoort, omvat het doceren van diverse hardware-gerelateerde opleidingsonderdelen binnen de opleiding academische bachelor en master industriële wetenschappen Elektronica-ICT van de KU Leuven op campus De Nayer.
 • U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.
 • Uw onderwijsopdracht wordt op grond van uw specifiek profiel in overleg bepaald. Ze is in de eerste jaren van uw aanstelling in omvang beperkt. Ook in uw verdere loopbaan besteedt de faculteit veel aandacht aan het evenwicht tussen onderzoeks- en onderwijstijd.
Dienstverlening
 • U bent bereid tot wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening.
 • U onderhoudt nauw contact met het (lokale) werkveld.
 • U speelt een actieve rol bij de profilering van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen ten aanzien van nieuwe studenten en het brede werkveld door participatie bij info- en opendeurdagen, netwerkmomenten en beurzen, …
Profiel
 • U bent houder van een diploma van master in de ingenieurswetenschappen of master in de industriële ingenieurswetenschappen of van een daarmee gelijkwaardig diploma, en van een doctoraat op proefschrift waarvan het onderwerp verband houdt met het onderzoeksdomein.
 • U beschikt over een sterk onderzoeksdossier in het vakgebied. Dit moet blijken uit uw publicaties of uit uw onderzoekservaring binnen de industrie. U heeft de ambitie bij te dragen tot valorisatie van onderzoek binnen industrie en maatschappij. Internationale ervaring is een pluspunt.
 • U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een belangrijk pluspunt.
 • U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire of industriële context.
 • Een goede kennis van het Engels is een vereiste. De KU Leuven biedt cursussen academisch Engels aan.
 • De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.
 • Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.
Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau. Uw hoofdwerkplaats is KU Leuven Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver, een academische campus, gelegen op ongeveer 45 km van Leuven met focus op technologisch en industriegerichte opleidingen en onderzoek. Andere technologiecampussen kunnen ook van uw expertise gebruik maken voor het verstrekken van onderwijs. Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent. De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ... Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.