Go to the content

PROFESSOR (50%) OP HET GEBIED VAN DE STEDENBOUW - AANPAK VAN DE STEDELIJKE CRISES VAN DE 21E EEUW DOOR MIDDEL VAN ONTWERPEND ONDERZOEK

Aan de Groep Wetenschap en Technologie van de KU Leuven, Faculteit Architectuur, Departement Architectuur, Onderzoekseenheid P.PUL is er een 50 % vacature in het zelfstandig academisch personeel (ZAP) in het domein van de stedenbouw op campus Sint-Lucas Brussel en Gent. We zijn op zoek naar internationaal georiënteerde kandidaten met uitstekende interdisciplinaire onderzoeks- en ontwerpervaring en met onderwijscompetentie binnen het domein van onderzoek naar ontwerp in de stedenbouw.

De structuur van de KU Leuven combineert faculteiten en (onderzoeks)departementen in een multicampusmodel.

De Faculteit Architectuur organiseert de academische architectuurprogramma's (interieurarchitectuur, architectuur, stedenbouw & ruimtelijke planning en de educatieve master ontwerpwetenschappen) op de campus Sint-Lucas te Brussel en te Gent. De faculteit staat in voor de organisatie van de onderwijsactiviteiten. De faculteit wordt gedreven door een zorgvuldig samengestelde diversiteit aan ontwerppraktijken en staat bekend om haar toekomstgericht onderwijs dat een vrijheid van exploratie en experiment cultiveert. Er zijn momenteel ongeveer 2400 studenten, waarvan een 300-tal internationale studenten. www.arch.kuleuven.be

Het Departement Architectuur groepeert onderzoek op het gebied van architectuur, interieurarchitectuur en stedenbouw & ruimtelijke planning van onderzoekers van de Faculteit Architectuur (Campus Sint-Lucas Brussel en Gent) en van de Faculteit Ingenieurswetenschappen (Leuven). Het departement is een internationaal expertisecentrum in deze domeinen en het onderzoek wordt geleid door talrijke professoren en onderzoeksgroepen met meer dan 150 (internationale) doctoraatsstudenten. www.architectuur.kuleuven.be

De onderzoeksafdeling UULP (Urban Design, Urbanism, Landscape and Planning) binnen het Departement Architectuur van de KU Leuven stelt zich tot doel om, via inter-/transdisciplinair onderzoek en een veelzijdige benadering, de hedendaagse opkomende spanningen tussen architectuur/stedenbouw als maatschappelijk construct en haar territoriale dimensie aan te pakken, en dit vanuit een sociaal-ruimtelijk perspectief. Een essentieel element in dit onderzoek is de kritische benadering van territoriale organisatie als een middel tot inclusie dat het traditionele begrip van sociaal-ruimtelijke grenzen en configuraties overstijgt.

Binnen de afdeling richt de onderzoeksgroep P.PUL (Planning for People, Urbanity and Landscape) zich voornamelijk op sociologische, ecologische, milieu- en politieke aspecten van stadsplanning, en de interactie tussen samenleving en ruimte vormt de kern van haar onderzoekslijnen en methodologische voorkeuren. Het onderzoek richt zich op huisvesting, migratie, vergrijzing, socio-ecologie, het gebruik van open ruimte, en politieke processen in stedelijke en verstedelijkende contexten. P.PUL stelt bestaande sociaal-ruimtelijke concepten en ideeën die in de samenleving en de academische wereld circuleren kritisch ter discussie, evenals de positie van deskundigen op deze terreinen in relatie tot andere disciplines, overheden, maatschappelijke organisaties en individuen. De onderzoeksgroep heeft een uitgebreide staat van dienst in zowel fundamenteel als toegepast onderzoek, en het verwerven en delen van kennis van en met maatschappelijke actoren (waaronder beleidsmakers) zijn van cruciaal belang in dit streven. P.PUL heeft een uitgebreid internationaal academisch netwerk, neemt actief deel aan het publieke debat en steunt op solide connecties met bedrijven en non-profit organisaties. Naast de geaffilieerde ZAP-leden is het een ondersteunende werkomgeving van zeer getalenteerde PhD- en postdoc-onderzoekers. http://ppulresearch-kuleuven.beWebsite van de eenheid

Opdracht
Onderzoek

U versterkt bestaande onderzoekslijnen en zorgt voor bijkomende expertise in onderzoek door op stedelijke en regionale schaal methoden en technieken te ontwerpen die bruikbaar zijn in stedenbouw en planning om de meest in het oog springende uitdagingen, stedelijke crises, sociaal-ruimtelijke en milieu-uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Het uitgangspunt van uw onderzoek is de rol van de ruimte bij het aanpakken van deze uitdagingen. Uw onderzoek verkent de concepten en methodologieën van ontwerpend onderzoek, dat combinaties van onderzoek met ontwerp, planning, gesitueerde interventies, actieonderzoek enz. kan omvatten.
Uw ontwerppraktijk en onderzoek werken nauw op elkaar in, dragen bij aan de versterking en verankering van het ontwerpend en praktijkgericht onderzoek aan het Departement Architectuur, en brengen synergieën tussen praktijk en academie aan de oppervlakte. Uw beroepspraktijk vormt een actieve, voortdurend evoluerende voedingsbodem om bestaande manieren van ontwerpen en onderzoek kritisch te onderzoeken. U draagt, door de integratie van ontwerpend onderzoek, bij aan meer sociaal, ecologisch, historisch en beleidsmatig georiënteerde onderzoekslijnen binnen het Departement Architectuur en in een internationale context.
U bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een continuüm van praktijk, onderzoek en onderwijs dat resulteert in output die in de respectievelijke domeinen kan gevaloriseerd worden. Het vormgeven van een Academisch Ontwerpbureau (AOB) is daarbij een belangrijke taak. U verbindt de productie van het AOB als onderzoeksoutput expliciet aan het Departement Architectuur, zoals prijzen, nominaties, bijzondere realisaties en onderzoekswerk in de categorie ADRO (Artistic and Design-related Research Output).
U bent in staat competitieve financiering te verwerven voor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek, begeleidt doctoraten met een ontwerpbenadering, en publiceert op internationaal niveau.

Onderwijs

U draagt zorg voor kwalitatief hoogstaand onderwijs op het gebied van ontwerpend onderzoek in stedenbouw en ruimtelijke planning, met een duidelijke inzet voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. U heeft een sterke affiniteit met de onderwijsvorm van de studio als leeromgeving en hebt hier bij voorkeur al ervaring mee opgedaan. U bent in staat om pedagogische experimenten op te zetten en kritisch na te denken over verschillende vormen van onderzoek die onderwijs en praktijk met elkaar verbinden. U draagt ook bij tot het pedagogisch project van de faculteit en de universiteit via de begeleiding van masterproeven.
U ontwikkelt uw onderwijs in overeenstemming met de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoekend onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden tot onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit bieden.
Uw onderwijstaak wordt in overleg en op basis van uw specifieke profiel bepaald. U bent verantwoordelijk, voornamelijk in de masteropleiding stedenbouw en ruimtelijke planning aan de Faculteit Architectuur, voor de verankering van het ontwerpend luik in academisch onderzoek en voor de versterking van de inhoudelijke en methodologische samenhang tussen de ontwerpstudio’s onderling, en tussen de ontwerpstudio’s en de theoretische cursussen.

Dienstverlening

Ook wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening maken deel uit van uw opdracht.
U blijft op de hoogte van het domein van stedenbouw en ontwerpend onderzoek en neemt deel aan publieke discussies en communicatie op dit terrein.
U bent bereid coördinerende taken op zich te nemen en leiding te geven binnen het Departement en de Faculteit Architectuur, in overeenstemming met de fase van uw loopbaan.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met:

- Prof. dr. Yves Schoonjans, decaan van de Faculteit Architectuur , mail: yves.schoonjans@kuleuven.be;

- Prof. dr. Hans Leinfelder, vicedecaan onderwijs van de Faculteit Architectuur, lid onderzoeksgroep P.PUL, mail: hans.leinfelder@kuleuven.be;

- Prof. dr. Bruno Notteboom, hoofddocent stedenbouw van de Faculteit Architectuur, contactpersoon onderzoeksafdeling UULP, Departement Architectuur, lid onderzoeksgroep P.PUL , mail: bruno.notteboom@kuleuven.be


Voeg bij uw sollicitatie volgende documenten (meer informatie vindt u op de jobsite van de KU Leuven):

- Een biosketch waarin u uw meerwaarde als academicus aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina’s);
- Een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties;
- Een uitgebreid cv (met inbegrip van een volledige publicatielijst en een portfolio van uw ontwerp- en andere projecten relevant voor deze vacature); - Een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 5 pagina’s); - Uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina’s); - Uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina); - Uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).

U Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen

We vragen alle documenten, met uitzondering van het uitgebreid CV, in het Engels op te stellen.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 29/09/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Language

Nederlands

Sector

Government
Apply before: 29/09/2022
Profiel

U hebt een diploma in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur of een aanverwante richting, en bent houder van een doctoraat op proefschrift waarvan het onderwerp verband hield met het onderzoeks- en onderwijsgebied van ontwerpend onderzoek in stedenbouw en planologie.
Indien u recent bent toegelaten tot de graad van doctor, is het van belang dat u uw onderzoek en groeipotentieel onderbouwt met academische referenties. Als u nog niet gepromoveerd bent, bent u bereid om binnen vijf jaar na uw aanstelling een doctoraat te behalen.
U maakt deel uit van een gevestigde, actieve professionele ontwerppraktijk met een portfolio van gerealiseerde projecten. U heeft een sterk onderzoeks- en ontwerpprofiel. De kwaliteit van uw ontwerp wordt bewezen door uw peers door publicatie van uw werk in vooraanstaande toonaangevende tijdschriften en boeken, en eventuele prijzen. Internationale ervaring is een belangrijk voordeel.
U hebt aantoonbare kwaliteiten met betrekking tot academisch onderwijs. Onderwijservaring in een ontwerpstudio is een voordeel.
U beschikt over organisatorische vaardigheden en u werkt graag samen. Ook beschikt u over leidinggevende capaciteiten binnen een universitaire context.
Een goede beheersing van het Engels is vereist. De KU Leuven verzorgt onderwijs in academisch Engels.
De officiële bestuurstaal aan de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij indiensttreding geen of niet goed Nederlands spreekt, voorziet de KU Leuven in een taalopleiding om aan vergaderingen te kunnen deelnemen. Bij vaste aanstelling moet u voldoende kennis hebben van het Nederlands op ERK-niveau B2.

Aanbod

Wij bieden een 50 % aanstelling in een intellectueel uitdagende omgeving.
De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek verricht. Onze universiteit is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. In dit verband werken we actief samen met onderzoekspartners in binnen- en buitenland en bieden we onze studenten een academische opleiding die gebaseerd is op hoogstaand wetenschappelijk onderzoek.
U werkt voornamelijk op de campus in Gent, en occasioneel op de campussen in Brussel en Leuven.
Als u gepromoveerd bent, wordt u, afhankelijk van uw staat van dienst en uw kwalificaties, aangesteld of benoemd in een van de rangen van het hoger academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.
Indien u nog niet gepromoveerd bent, wordt u tot uw promotie aan de Faculteit Architectuur aangesteld als gastprofessor (50%), met een maximale duur van vijf jaar. Uw aanstelling in het zelfstandig wetenschappelijk personeel gaat pas in na het behalen van het doctoraat, onder de voorwaarden zoals vastgesteld door de beoordelingscommissie van de Faculteit Architectuur.

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.