Go to the content

PROFESSOR (100%) OP HET GEBIED VAN DE STEDENBOUW - WONEN IN RELATIE TOT STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE PLANNING

Aan de Groep Wetenschap en Technologie van de KU Leuven, Faculteit Architectuur, Departement Architectuur, onderzoeksgroep P.PUL is er een voltijdse vacature in het domein van de stedenbouw op campus Sint-Lucas Brussel en Gent. We zijn op zoek naar internationaal georiënteerde kandidaten met een uitstekend interdisciplinair onderzoeksprofiel en met onderwijscompetentie binnen het domein van wonen, stedenbouw en ruimtelijke planning.

De structuur van de KU Leuven combineert faculteiten en (onderzoeks)departementen in een multicampusmodel. 

De Faculteit Architectuur organiseert de academische architectuurprogramma's (interieurarchitectuur, architectuur, stedenbouw & ruimtelijke planning en de educatieve master ontwerpwetenschappen) op de campus Sint-Lucas te Brussel en te Gent. De faculteit staat in voor de organisatie van de onderwijsactiviteiten. De faculteit wordt gedreven door een zorgvuldig samengestelde diversiteit aan ontwerppraktijken en staat bekend om haar toekomstgericht onderwijs dat een vrijheid van exploratie en experiment cultiveert. Er zijn momenteel ongeveer 2400 studenten, waarvan een 300-tal internationale studenten. (www.arch.kuleuven.be)

Het Departement Architectuur groepeert onderzoek op het gebied van architectuur, interieurarchitectuur en stedenbouw & ruimtelijke planning van onderzoekers van de Faculteit Architectuur (Campus Sint-Lucas Brussel en Gent) en van de Faculteit Ingenieurswetenschappen (Leuven). Het departement is een internationaal expertisecentrum in deze domeinen en het onderzoek wordt geleid door talrijke professoren en onderzoeksgroepen met meer dan 150 (internationale) doctoraatsstudenten. www.architectuur.kuleuven.be 

De onderzoeksafdeling UULP (Urban Design, Urbanism, Landscape and Planning) binnen het Departement Architectuur van de KU Leuven stelt zich tot doel om via inter-/transdisciplinair onderzoek en een veelzijdige benadering de hedendaagse opkomende spanningen tussen architectuur/stedenbouw als maatschappelijk construct en haar territoriale dimensie aan te pakken, en dit vanuit een sociaal-ruimtelijk perspectief. Een essentieel element in deze studie is de kritische benadering van territoriale organisatie als een middel tot inclusie dat het traditionele begrip van sociaal-ruimtelijke grenzen en configuraties overstijgt.

Binnen de afdeling richt de onderzoeksgroep P.PUL (Planning for People, Urbanity and Landscape) zich voornamelijk op sociologische, ecologische, milieu- en politieke aspecten van stadsplanning, en de interactie tussen maatschappij en ruimte vormt de kern van haar onderzoekslijnen en methodologische voorkeuren. Het onderzoek richt zich op wonen, migratie, vergrijzing, socio-ecologie, het gebruik van open ruimte, en politieke processen in stedelijke en verstedelijkende contexten. P.PUL stelt bestaande sociaal-ruimtelijke concepten en ideeën die in de samenleving en de academische wereld circuleren kritisch ter discussie, evenals de positie van deskundigen op deze terreinen in relatie tot andere disciplines, overheden, maatschappelijke organisaties en individuen. De onderzoeksgroep heeft een uitgebreide staat van dienst in zowel fundamenteel als toegepast onderzoek, en het verwerven en delen van kennis van en met maatschappelijke actoren (waaronder beleidsmakers) zijn van cruciaal belang in dit streven. P.PUL heeft een uitgebreid internationaal academisch netwerk, neemt actief deel aan het publieke debat en steunt op solide connecties met bedrijven en non-profit organisaties. Naast de geaffilieerde ZAP-leden is het een ondersteunende werkomgeving van zeer getalenteerde PhD- en postdoc-onderzoekers. https://ppulresearch-kuleuven.beWebsite van de eenheid

Opdracht
Onderzoek

U ontwikkelt een onderzoeksprogramma op internationaal niveau op het gebied van stedenbouw, en meer specifiek op het gebied van wonen in relatie tot stedenbouw en ruimtelijke planning. U versterkt reeds bestaande onderzoekslijnen en vult expertise aan op het gebied van de sociaal-ruimtelijke dimensie van stedenbouw en planning, waarbij u gebruik maakt van interdisciplinaire onderzoeksmethoden die sociale vraagstukken expliciet koppelen aan de ruimtelijke context. Uw onderzoek stelt stedenbouw en ruimtelijke planning in staat om ontwerpconcepten, bestuursstrategieën en beleidsinterventies te ontwikkelen als antwoord op de drijvende maatschappelijke uitdagingen van verstedelijkingsprocessen in verschillende sociaal-politieke contexten, in en buiten België en Europa, en in het mondiale Zuiden. Een specifieke onderzoeksfocus op woongerelateerde onderwerpen is bijzonder welkom, in relatie tot onderwerpen als migratie, verstedelijking en landconsumptie, ongelijkheid en ruimtelijke onrechtvaardigheid, rampenherstel en klimaatverandering. Ook heeft u affiniteit met stedenbouw en ontwerpend onderzoek, of bent u bereid die te ontwikkelen, om zo competenties en perspectieven binnen het Departement Architectuur te overbruggen.
U zet zich actief in voor lopende onderzoeksprojecten, waarbij u samenwerkingsverbanden opzet binnen en buiten P.PUL en het Departement Architectuur. U zet nieuwe onderzoeksprojecten op in een internationaal samenwerkingsverband en u ondersteunt nationale en internationale samenwerkingsverbanden binnen de afdeling en helpt deze te promoten en verder te ontwikkelen.
U bent in staat om competitieve financiering te verwerven. U publiceert op hoog wetenschappelijk niveau, verwerft middelen voor zowel fundamenteel als toegepast (bijv. beleidsgericht strategisch) onderzoek, en begeleidt doctoraten op internationaal niveau.

Onderwijs

U zorgt voor kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen het vakgebied wonen, stedenbouw en ruimtelijke planning, met een duidelijke inzet voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. U draagt ook bij tot het pedagogisch project van de faculteit en de universiteit via de begeleiding van masterproeven.
U ontwikkelt uw onderwijs in overeenstemming met de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksmatig onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden tot onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit bieden. Uw onderwijstaak wordt in overleg en op basis van uw specifieke profiel bepaald. Ze is ingebed in de masteropleiding stedenbouw en ruimtelijke planning en in de bachelor- en masteropleidingen architectuur van de Faculteit Architectuur, in synergie met de onderwijsprogramma's van de Faculteit Ingenieurswetenschappen op de campus van het departement in Leuven.

Dienstverlening
 • Ook wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening maken deel uit van uw opdracht.
 • U blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van wonen, stedenbouw en ruimtelijke planning en neemt deel aan openbare nationale en internationale discussies en communicatie op dit gebied.
 • U bent bereid coördinerende taken op zich te nemen en leiding te geven binnen het Departement en de Faculteit Architectuur, in overeenstemming met de fase van uw loopbaan.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met:

- Prof. dr. ir. Yves Schoonjans, decaan van de Faculteit Architectuur, mail: yves.schoonjans@kuleuven.be;

- Prof. dr. Hans Leinfelder, vicedecaan onderwijs van de Faculteit Architectuur, lid onderzoeksgroep P.PUL, mail: hans.leinfelder@kuleuven.be;

- Prof. dr. Bruno Notteboom, hoofddocent stedenbouw van de Faculteit Architectuur, contactpersoon onderzoeksafdeling UULP, lid onderzoeksgroep P.PUL, Departement Architectuur, mail: bruno.notteboom@kuleuven.be. of

Voeg bij uw sollicitatie volgende documenten (meer informatie vindt u op de jobsite van de KU Leuven) - Een biosketch waarin u uw meerwaarde als academicus aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina’s);
- Een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties; 
- Een uitgebreid cv (met inbegrip van een volledige publicatielijst en desgevallend een portfolio van uw ontwerpprojecten);
- Een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 5 pagina’s);
- Uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina’s);
- Uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina);
- Uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).  KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen.

We vragen alle documenten, met uitzondering van het uitgebreid CV, in het Engels op te stellen.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 29/09/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Language

Nederlands

Sector

Government
Apply before: 29/09/2022
Profiel
 • U bent in het bezit van een masterdiploma en een doctoraat op proefschrift in stedenbouw, ruimtelijke planning of een aanverwant vakgebied, en beschikt over aantoonbare deskundigheid op het gebied van onderzoek en onderwijs inzake wonen in relatie tot stedenbouw en ruimtelijke planning. U heeft tevens ervaring, of een uitgesproken affiniteit, met onderwijs en onderzoek in de architectuur.
 • U heeft een sterk onderzoeksprofiel. De kwaliteit van uw onderzoek blijkt uit publicaties in vooraanstaande toonaangevende tijdschriften en boeken. Internationale ervaring is een belangrijk pluspunt.
 • Indien u recent bent toegelaten tot de graad van doctor, is het van belang dat u uw onderzoek en groeipotentieel onderbouwt met academische referenties.
 • U beschikt over aantoonbare kwaliteiten met betrekking tot academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt. U beschikt over organisatorische vaardigheden en werkt graag samen. Ook beschikt u over leidinggevende capaciteiten binnen een universitaire context.
 • Een goede beheersing van het Engels is vereist. De KU Leuven verzorgt cursussen in academisch Engels.
 • De officiële bestuurstaal aan de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij indiensttreding geen of niet goed Nederlands spreekt, voorziet de KU Leuven in een taalopleiding om aan vergaderingen te kunnen deelnemen. Bij vaste aanstelling moet u voldoende kennis hebben van het Nederlands op CEFR-niveau B2.
Aanbod
 • Wij bieden een voltijdse betrekking in een intellectueel uitdagende omgeving.
 • De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek verricht. Onze universiteit is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. In dit verband werken we actief samen met onderzoekspartners in binnen- en buitenland en bieden we onze studenten een academische opleiding die gebaseerd is op hoogstaand wetenschappelijk onderzoek.
 • U werkt voornamelijk op de campus in Gent, en soms op onze campussen in Brussel en Leuven.
 • Afhankelijk van uw staat van dienst en uw kwalificaties, wordt u aangesteld of benoemd in een van de rangen van het hoger academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

How can we help?

The Leuven MindGate team is at your disposal for any questions about the Leuven Innovation Region. Do you want to invest, work or study in the region? We can help you find your way.

We also facilitate collaboration and innovation between companies, knowledge institutes and government within the Leuven Innovation Region, and we are happy to guide any of these stakeholders towards innovation.