PROFESSOR IN ARCHITECTUURPRAKTIJK : VERNIEUWBOUW & ERFGOED

(ref. ZAP-2021-59)

30 July 2021

Apply before 15 November 2021

In de Groep Wetenschap & Technologie, Faculteit Ingenieurswetenschappen, Departement Architectuur is er een deeltijdse academische vacature in het domein architectuurpraktijk, met klemtoon op vernieuwbouw & erfgoed op Campus Arenberg. We zoeken gemotiveerde kandidaten met een (inter)nationaal erkende en betekenisvolle architectuurportfolio aan de hand van een praktijk die aantoont dat zijn/haar realisaties (gebouwen, projecten, masterplannen, studies, tentoonstellingen, publicaties, lezingen…) inzichten verwerven in, en reflecteren over architectuur als discipline in relatie tot vernieuwbouw en erfgoed.

Het Departement Architectuur is verantwoordelijk voor het onderzoek in het brede veld van de architectuur, de door de mens gecreëerde gebouwde omgeving. Ontwerpen staat centraal. Van theorie en geschiedenis tot bouwtechniek en constructie, van erfgoedzorg tot stedenbouw, ruimtelijke ordening en landschap: we dragen de maatschappelijke relevantie van het onderzoek hoog in het vaandel. Op basis van dit onderzoek wordt onderwijs verzorgd in de Faculteit Ingenieurswetenschappen (Leuven), en in de Faculteit Architectuur (campus Sint-Lucas Brussel en Gent).

Binnen de Afdeling Architectuur en Ontwerpen in Leuven komt u terecht in een omgeving van waaruit, op basis van ontwerpend en ander onderzoek, ontwerponderwijs verzorgd wordt in de Bachelor- en Masteropleiding Burgerlijk Ingenieur-Architect, en onder meer de Advanced Master in Conservation of Monuments and Sites (RLICC). U zal een bijdrage leveren aan dit ontwerponderwijs, en een onderzoeksreflectie ontwikkelen die toelaat het bestaande leertraject te evalueren, te verdiepen en up-to-date te houden. U hebt een sterke affiniteit met en passie voor vernieuwbouw en erfgoed en een visie over actuele tendensen en belangrijke uitdagingen in verband daarmee: het ontwerpmatig omgaan met bestaande gebouwen, hun kwaliteiten en uitdagingen (architecturaal, historisch, bouwfysisch, constructief, functioneel), en het aanpassen ervan aan hedendaagse en toekomstige evoluties.

Uw voeling hiermee kan blijken uit de eigen architectuur- en/of onderwijspraktijk (al dan niet in ingenieursbureaus (1), gespecialiseerde bureaus (2) of ontwerpopleidingen (3)) of samenwerking ermee in ruimere verbanden, uit ervaring met het begeleiden van ontwerpstudio’s, of gelijkwaardige ervaringen.

Van u wordt een verregaand engagement verwacht voor onze opleidingen in het algemeen en de ontwerpcomponent daarvan in het bijzonder:

- het mee articuleren van deze ontwerpcomponent voor de Masteroptie Architectuurontwerp en de Advanced Master in Conservation,

- het onderzoeksmatig onderbouwen en vrijwaren van de praktijkrelevantie ervan, en

- het uitbouwen van een internationaal academisch netwerk.

Opdracht

Onderzoek

We kijken uit naar een persoon met een (inter)nationaal erkende architectuurpraktijk, die blijk geeft van een onderzoekende houding, en met een capaciteit om deze praktijk, en de inzichten die deze praktijk met zich meebrengt, academisch te katalyseren. Creatieve werkwijzen spelen een sleutelrol in dit katalyseren. U streeft interactie na met de ontwerpstudio's en het ontwerpmatig onderzoek binnen het Departement Architectuur. U formuleert ontwerpopgaven en eindwerkstudio’s die (ontwerpend) onderzoek inbedden binnen het onderzoeksprogramma van het departement, en brengt hierbinnen een duidelijk complementaire expertise aan. U zet academische samenwerkingsverbanden op binnen en buiten het departement en bouwt relaties uit met de praktijk en het relevante bedrijfsleven, zowel op lokaal als internationaal niveau. U zal betrokken zijn bij doctoraten met een ontwerpinsteek, als (co-)promotor of als lid van de begeleidingscommissie.U associeert bestaande en nieuwe hoogwaardige productie van de eigen praktijk als onderzoeksoutput voor het departement Architectuur, denk hierbij aan prijzen, nominaties, bijzondere realisaties en onderzoekswerk in de categorie Artistieke en Ontwerpmatige Realisaties. Continue publicaties en/of tentoonstellingen van het eigen creatieve en prospectieve onderzoekswerk worden verwacht.

Onderwijs

U verzorgt kwalitatief hoogstaand ontwerponderwijs met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. De didactische verantwoordelijkheden omvatten het leiden van de ontwerpstudio’s evenals het verzorgen van lezingen en seminars. U draagt daarnaast ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit/universiteit door begeleiding van masterproeven en/of als co-promotor van doctoraatsstudenten. U stuurt mee de studioteams aan, van praktijkassistenten en/of gastdocenten. U verbindt zich ertoe het bestaande didactisch concept verder te bevragen, te verfijnen, uit te bouwen en uit te dragen. U ontwikkelt activerend en onderzoek-gebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de Faculteit Ingenieurswetenschappen en de universiteit aanbieden. Het doceren gebeurt in het Nederlands en/of in het Engels.

Dienstverlening

U engageert zich om een voortrekkersrol te vervullen in het academisch management en de verdere uitbouw van de opleiding burgerlijk ingenieur-architect. U bent bereid tot interne evenals wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening, bijvoorbeeld door nauwe contacten te onderhouden met het werkveld of lidmaatschap van adviescommissies. Daarnaast speelt u een actieve rol bij de uitstraling en profilering van het departement/de faculteit ten aanzien van bestaande en nieuwe studenten en het brede beroepenveld. Dit kan via deelname aan publieksvoorstellingen, infodagen, introductiemomenten en dergelijke. Tevens bent u bereid deel te maken van een pool waaruit de wisselende coördinator voor het ontwerpcurriculum als geheel wordt gerekruteerd. U onderhoudt een nauwe band met de architectuurpraktijk.

Profiel

Een (inter)nationaal erkende en betekenisvolle architectuur-portfolio is een essentiële basisvereiste. U hebt een master in de ingenieurswetenschappen: architectuur, een master in de architectuur of een gelijkwaardig diploma. Een doctoraat is geen onmiddellijke vereiste. Van kandidaten zonder doctoraat wordt wel vereist dat ze binnen de vijf jaar van de aanstelling het doctoraat behalen.Onderwijservaring is noodzakelijk, te staven met eerder gedoceerde vakken. U beschikt over onderzoekende ontwerpcompetenties relevant voor het vakgebied. Internationale ervaring is een belangrijk pluspunt. Om uw onderzoeks- en onderwijservaring aan te tonen, vragen we uw visie over onderzoek en onderwijs toe te lichten met betrekking tot de masterprogramma’s van de opleiding ingenieurswetenschappen: architectuur of de Advanced Master of Conservation of Monuments and Sites en de interactie met vakken en/of ontwerpstudio’s, en dit te schragen met een plan voor de komende drie jaren. U beschikt over aantoonbare organisatorische vaardigheden en leidinggevende capaciteiten, en bent collegiaal ingesteld.U bent tevens een ruimdenkende pleiter voor een dynamisch departement, een bekwame en toekomstgerichte pedagoog; en een bruggenbouwer enerzijds tussen praktijk, onderwijs en onderzoek, anderzijds tussen afdelingen, instellingen, organisaties en gemeenschappen.
Een goede kennis van het Engels is een vereiste. De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Aanbod

Wij bieden een deeltijdse tewerkstelling aan van 50%.De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Het Departement Architectuur is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland, onder meer in de context van het Raymond Lemaire International Centre for Conservation. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.
Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenuretrack voor een periode van vijf jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent. Kandidaten zonder doctoraat worden eerst aangesteld in het kader van bijzonder academisch personeel tot het behalen van het doctoraat met een maximum van vijf jaar.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. ir. Bruno De Meulder, tel.: +32 16 32 13 37, mail: bruno.demeulder@kuleuven.be of prof. ir. Guido Geenen, tel.: +32 16 32 35 99, mail: guido.geenen@kuleuven.be.

Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Op 16 september 2021 wordt een informatiesessie georganiseerd in Heverlee, van 14u tot 16u. Tijdens deze sessie wordt toelichting gegeven over deze specifieke aanstelling van deeltijds zap zodat geïnteresseerden zich kunnen voorbereiden op de sollicitatieprocedure. Gelieve in te schrijven voor de informatiesessie voor donderdag 10/09/2021 via Information session 50% ZAP 2021 (google.com).

Gelieve een motivatiebrief toe te voegen met vermelding van één van bovenstaande aspecten, alsook uw visie over onderzoek en onderwijs daarrond met een plan voor de komende drie jaren. U dient een relevant portfolio van uw architectuurprojecten op te laden, of te verwijzen naar een toepasselijke selectie op een bestaande website.

De KU Leuven voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid. Zij moedigt kandidaten uit groepen die in de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn expliciet aan om zich kandidaat te stellen.
KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 15/11/2021 via https://www.kuleuven.be/person...

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.