ONDERZOEKSPROFESSOR IN INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT (BOFZAP)

29 July 2019

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij Professor Bernard Tilleman, academisch contactpersoon en decaan faculteit Rechtsgeleerdheid (bernard.tilleman@kuleuven.be, tel. +32 16 32 53 34) of Professor Pol Ghesquière, onderzoekscoördinator Humane Wetenschappen (pol.ghesquiere@kuleuven.be, tel. +32 16 32 62 34.)

Meer informatie over de richtlijnen, reglement en aanvraagdossier is te verkrijgen bij mevrouw Kristin Vermeylen (kristin.vermeylen@kuleuven.be , tel. +32 16 32 09 07) of mevrouw Christelle Maeyaert (christelle.maeyaert@kuleuven.be , tel. +32 16 31 41 94).

Meer gedetailleerde info is beschikbaar op deze website

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Apply before 20 September 2019

U zal als onderzoeksprofessor een breed internationaal gericht onderzoeksprogramma uitbouwen met een focus op de gehele waaier van het intellectueel eigendomsrecht of bepaalde deelaspecten ervan.

In het kader van haar bijzondere aandacht voor het intellectuele eigendomsrecht, en gebruik makend van de middelen die ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse regering via de middelen van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOFZAP), heeft de faculteit Rechtsgeleerdheid van de groep Humane Wetenschappen van de KU Leuven de volgende voltijdse vacature binnen het KU Leuven Centrum voor IT & IE Recht (CiTiP).

Het CiTiP (Centre for IT& IP Law) maakt deel uit van de faculteit Rechtsgeleerdheid en heeft als opdracht het verzorgen van onderzoek en onderwijs in de sectoren van het intellectueel eigendomsrecht en het IT-recht. Na meer dan 30 jaar werking, kan dit centrum steunen op een rijke expertise en nationale een internationale uitstraling. Thans bestaat CiTiP uit een groep van meer dan 40 onderzoekers, waaronder 4 professoren gespecialiseerd in de juridische en ethische aspecten van het intellectueel eigendomsrecht, IT-recht en mediarecht. CiTiP beschikt over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk zowel in de academische wereld als in de sectoren van beleid en praktijk. CiTiP kan rekenen op een degelijke onderzoeksinfrastructuur, connecties met Europese en andere overheidsinstellingen, een stabiel aanbod van talentvolle doctoraatsstudenten en een ondersteunende werkomgeving.

Website van de eenheid

Opdracht
Onderzoek

U zal als onderzoeksprofessor een breed internationaal gericht onderzoeksprogramma uitbouwen met een focus op de gehele waaier van het intellectueel eigendomsrecht of bepaalde deelaspecten ervan.U verwerft onderzoeksfondsen in uw domein.U begeleidt doctoraatsstudenten in uw domein.

Onderwijs

Qua onderwijs wordt in de eerste 10 jaar een beperkte participatie verwacht in de Master Rechten of Master na Master Intellectuele Eigendomsrechten en ICT-recht conform het BOFZAP decreet.

Dienstverlening

Wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening behoren eveneens tot uw opdracht.

Vereisten

U heeft een doctoraat in de rechten met aantoonbare expertise in het domein van het intellectueel eigendomsrecht. U heeft een gedegen kennis van het intellectueel eigendomsrecht verder na uw doctoraat uitgebouwd. U heeft aantoonbare ervaring met het voeren van wetenschappelijk onderzoek inzake complexe vraagstukken van en toekomstige uitdagingen voor het intellectueel eigendomsrecht, in het bijzonder in het licht van technologische innovatie (zoals AI, blockchain, IoT…).. Bij de aanvang van het mandaat dient u minstens over drie volle jaren onderzoekservaring te beschikken, te rekenen vanaf de datum waarop het doctoraat werd behaald. Van deze voorwaarde kan evenwel omwille van het uitzonderlijke potentieel en track record van de kandidaat worden afgeweken.U beschikt over een uitstekend onderzoeksdossier, onder meer blijkend uit internationale gereviewde wetenschappelijke publicaties, de ontwikkeling van eigen onderzoeksprojecten, en zo mogelijk (voor kandidaten met een langere ervaring) over de succesvolle begeleiding van doctoraatsstudenten. U beschikt tegelijk over een internationaal netwerk van hoog niveau. Uw publicaties en/of andere onderzoeksprestaties geven blijk van originaliteit, abstractievermogen en openheid voor intra- en/of interdisciplinair onderzoek.U beschikt over uitstekende didactische vaardigheden, zodat u kan bijdragen tot de kwaliteit van de onderzoekseenheid en van de opleidingen waarin u zal doceren. Ervaring in het verstrekken van academisch onderwijs, met aantoonbare didactische kwaliteiten, vormen een pluspunt (Voeg, indien u beschikt over onderwijsevaluaties uit het verleden, deze zoveel als mogelijk toe aan het dossier.)U beschikt tot slot over de nodige sociale en professionele vaardigheden om u collegiaal en flexibel in teamverband in te schakelen in CiTiP, en in de faculteit.
Een zeer goede kennis van het Engels is een vereiste. De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u in het Nederlands of het Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands of respectievelijk het Engels te verwerven en/of te optimaliseren.

Aanbod

Het Groepsbestuur Humane Wetenschappen heeft besloten om het (inter)disciplinair onderzoek in het intellectueel eigendomsrecht aan te moedigen en te versterken door het aantrekken van een onderzoeksprofessor in dat specifieke domein.Uw opdracht omvat taken van onderzoek, onderwijs en dienstverlening, maar zal tijdens de periode van het BOFZAP-statuut hoofdzakelijk bestaan uit het onderzoek in (deelsectoren van) het intellectueel eigendomsrecht.De KU Leuven voert een gelijke kansen-en diversiteitsbeleid en moedigt kandidaten uit groepen die binnen de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn expliciet aan om zich kandidaat te stellen.De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching,...Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.