Professor in Constructiegestuurd Ontwerpen van Regeneratieve Architectuur

28 April 2020

Get in touch!

Interesse?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met:
Prof. Dag Boutsen, decaan Faculteit Architectuur, tel. +32 9 398 64 84, mail: dag.boutsen@kuleuven.be.
Prof. dr. Yves Schoonjans, voorzitter Departement Architectuur, tel. +32 9 398 63 47, mail: yves.schoonjans @kuleuven.be
Prof. dr. Laurens Luyten, hoofd Architectuur & Techniek, tel. +32 9 398 63 49, mail: laurens.luyten@kuleuven.be

Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):

• een biosketch waarin u uw meerwaarde als academicus aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina’s);
• een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties;
• een uitgebreid cv (met inbegrip van een portfolio van uw architectuurprojecten en stedenbouwkundig werk, waarbij u ook kan verwijzen naar een toepasselijke selectie op een bestaande website; en met inbegrip van publicaties door uzelf en/of over uw praktijk);
• een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 5 pagina’s);
• uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina’s);
• uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina);
• uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).

KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake
een verklaring te ondertekenen.

We vragen alle documenten in het Engels op te stellen.


KU Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. Zij moedigt kandidaten uit groepen die in de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn expliciet aan om zich kandidaat te stellen.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 30/09/2020 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Apply before 30 September 2020

Aan de Groep Wetenschap en Technologie, Faculteit Architectuur, Departement Architectuur van KU Leuven is er een voltijdse vacature in het zelfstandig academisch personeel (ZAP) in het domein van Constructiegestuurd Ontwerpen van Regeneratieve Architectuur op de campus Sint-Lucas Brussel en Gent.

Aan de Groep Wetenschap en Technologie, Faculteit Architectuur, Departement Architectuur van KU Leuven is er een voltijdse vacature in het zelfstandig academisch personeel (ZAP) in het domein van Constructiegestuurd Ontwerpen van Regeneratieve Architectuur op de campus Sint-Lucas Brussel en Gent. We zoeken kandidaten met een internationaal georiënteerd profiel, een interdisciplinair onderzoeksdossier, bewezen onderwijscompetenties, ervaring in het academisch management en voeling met het werkveld. Je maakt deel uit van een universiteit die door onafhankelijke accreditatiecommissies systematisch een hoge ranking heeft gekregen voor de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek.

De structuur van KU Leuven combineert faculteiten en (onderzoeks)departementen in een multicampusmodel.

De Faculteit Architectuur bestaat uit de academische architectuurprogramma's (architectuur, interieurarchitectuur en stedenbouw & ruimtelijke planning) op de campussen Sint-Lucas Brussel en Gent. De faculteit staat in voor de organisatie van de onderwijsactiviteiten (www.arch.kuleuven.be). De faculteit wordt gedreven door een zorgvuldig samengestelde diversiteit aan praktijken en staat bekend om haar toekomstgericht onderwijs dat een vrijheid van exploratie en experiment cultiveert. Er zijn momenteel 2100 studenten, waarvan 350 internationale studenten.

Het Departement Architectuur (www.architectuur.kuleuven.be) groepeert onderzoek op het gebied van architectuur, interieurarchitectuur, en stedenbouw & ruimtelijke planning, van onderzoekers van de Faculteit Ingenieurswetenschappen (Leuven) en van de Faculteit Architectuur (campussen Sint-Lucas Brussel en Gent). Het departement is een internationaal expertisecentrum in deze domeinen en het onderzoek wordt geleid door talrijke professoren en onderzoeksgroepen met meer dan honderdvijftig (internationale) doctoraatsstudenten.

Zowel het onderwijs als het onderzoek wordt over de campussen heen uitgevoerd door een corps van ongeveer 250 personen.

Website van de eenheid

Opdracht
Onderzoek

Dit onderzoek focust zich op de ontwikkeling van tools, strategieën en best practices om regeneratieve architectuur te ontwerpen op basis van kritische sociaalecologische keuzes in materialen en innovatieve concepten in constructie. De hieruit resulterende gebouwen worden gebouwd, gebruikt, gerecupereerd en geregenereerd met als doelstelling een positieve energetische en/of ecologische impact te creëren. Het is de bedoeling om verder te gaan dan de mainstream duurzaamheidscriteria die een status quo van de ecologische draagkracht betrachten, en een constructiecultuur te stimuleren die gevoelig is voor het ecosysteem, geworteld is in de sociale context en verbonden is met lokale ecologische ontwerp- en ingenieurspraktijken. Dit betekent dat dit constructiegestuurd ontwerpen gezien wordt als een specifieke ontwerpuitdaging in een sociaalecologische context, in sterke relatie met de gebruikers en gemeenschap, en gerelateerd aan (lokale) milieufactoren die generatief kunnen zijn voor toekomstige gebruiksflexibiliteit, duurzaamheid en robuustheid.

In dit complex ontwerpproces beoogt het onderzoek architecten te ondersteunen om operationele, effectieve en affectieve kaders te vinden die helpen bij het maken van (sociaalecologisch en ruimtelijk ingebedde) beslissingen over materialen en constructies. Hier wordt voorkeur gegeven aan context gerelateerde low-tech oplossingen die hoge prestaties leveren en tegelijk robuust en veerkrachtig zijn. Dit onderzoek verkent een nieuw architecturaal vorm-vocabularium vertrekkend van bestaande constructiemethodes en -materialen. Het onderzoekt de relatie tussen de gematerialiseerde vorm en zijn flexibiliteit en aanpasbaarheid voor programma('s) van huidige en toekomstige gebruikers en (milieu)omgeving. Het streeft ernaar het (regeneratieve) architecturale discours en de praktijk te verrijken door een kwalitatief en creatief interdisciplinair ontwerpproces te promoten.

Het onderzoek dient aan te sluiten bij de huidige onderzoeksvisie van Constructing Architecture & Materialisation (https://architectuur.kuleuven.be/departementarchitectuur/english/research/onderzoeksdomeinen/constructing-architecture-materialisation) van het Departement Architectuur. Hierbij is een interdisciplinaire aanpak noodzakelijk. Het Departement Architectuur streeft intensieve samenwerking na over de disciplines heen, en tussen theorie en ontwerpen.

Het beoogde onderzoek versterkt de bachelor- en masteropleidingen in architectuur en interieurarchitectuur, en de internationale Master of Architecture aan de Faculteit Architectuur.

Concreet wordt het volgende verwacht:

 • U ontwikkelt een eigen onderzoeksprogramma van internationaal niveau en werkt ook actief mee aan de ontwikkeling van toekomstige onderzoeksprojecten van de groep.
 • U begeleidt doctoraten op internationaal niveau.
 • U bent vertrouwd met het werkveld en streeft binnen uw onderzoek interactie na met de ontwerpstudio’s. U hecht de nodige aandacht aan samenwerking met de praktijk.
 • U ondersteunt en versterkt nationale en internationale samenwerkingsverbanden van de onderzoeksgroep en het departement, en helpt ze te bevorderen en verder uit te bouwen.
 • U bent in staat competitieve financiering te verwerven en samenwerking te ontwikkelen met de industrie.
 • U streeft naar excellentie in uw onderzoek en publiceert op hoog wetenschappelijk niveau. Zo levert u een bijdrage aan de verdere uitbouw van de onderzoeksgroep, de faculteit en het departement.
Onderwijs

De bouwtechnische vakken aan de Faculteit Architectuur zijn opgesplitst in drie leerlijnen; Constructie, Structuur en Comfort. In de leerlijn Constructie wordt het architectuurproject benaderd als bouwproces en -systeem, samengesteld uit zijn constructieve onderdelen en hun verbindingen, en dit tot op het niveau van het detail.

De onderwijsopdracht omvat het doceren van een aantal theoretische cursussen binnen deze leerlijn Constructie. Deze cursussen zijn gericht op hun inzetbaarheid in de ontwerpstudio’s en dragen bij tot coherente leerlijnen binnen de verschillende bachelor- en masteropleidingen van de Faculteit Architectuur. Daarnaast begeleidt u masterproeven en doctoraten, en geeft u ondersteuning in de ontwerpateliers.

U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen de leerlijn Constructie met een duidelijk engagement naar de kwaliteit van de opleiding als geheel. U heeft als kerntaak het didactisch concept dat nu reeds ingebed zit in de opleidingen, over de jaren verder uit te bouwen.
U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden. Het doceren gebeurt deels in het Nederlands en deels in het Engels.

Dienstverlening

De kandidaat engageert zich om een voortrekkersrol te vervullen in het academisch management en de verdere uitbouw van de opleidingen.
U bent bereid tot wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening, bijvoorbeeld door een diepgaand contact te onderhouden met het veld van ingenieurs en architecten met een vooraanstaande ontwerppraktijk.
Daarnaast speelt de kandidaat een actieve rol bij de uitstraling en profilering van de faculteit ten aanzien van nieuwe studenten en het brede beroepenveld door deelname aan infodagen, introductiemomenten, ...

Profiel

U bent houder van een doctoraat op proefschrift waarvan het onderwerp verband houdt met het hogergenoemde onderzoeks- en onderwijsdomein. Ontwerpervaring als architect of ingenieur strekt tot aanbeveling. Voor dit ambt zoeken we met voorkeur naar een kandidaat met kennis en ervaring in zowel de ingenieurswetenschappen en het constructief bouwen als in het architecturaal ontwerpen.

 • U beschikt over sterke onderzoekscompetenties in het vakgebied, te staven aan de hand van toonaangevende publicaties en/of realisaties. lnternationale (onderzoeks)ervaring is een belangrijk pluspunt. Van de kandidaten wordt een onderzoeksplan verwacht dat initiatieven en inhoudelijke lijnen voor de komende vijf jaar duidelijk uiteenzet.
 • U heeft voeling met het architecturaal ontwerpen en tendensen binnen de architectuur.
 • Onderwijservaring strekt tot aanbeveling. Onderwijservaring zal worden getoetst aan de hand van eerder gedoceerde cursussen, een onderwijsplan met betrekking tot de te onderwijzen cursussen (pedagogisch concept, lesmateriaal, gestoffeerde inhoudstafel) en/of een proefles over een opgegeven onderwerp.
 • U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire context.
 • Een goede kennis van het Engels is een vereiste.
  De bestuurstaal van KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.
  Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling aan. In voorkomend geval kan overwogen worden over te gaan tot een deeltijdse aanstelling. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau. Haar internationaal gerenommeerd onderzoek en onderwijs worden consequent gerangschikt bij de 50 beste universiteiten over de hele wereld.

De Faculteit Architectuur staat voor praktijkgericht academisch onderwijs in een universitaire omgeving. Vanuit een artistieke inspiratie wordt kritisch, innoverend en grensverleggend gedacht. Er is ruimte voor dialoog en debat en de internationale dimensie is alomtegenwoordig.
U werkt op de Sint-Lucas campussen in Gent en Brussel. Uw hoofdwerkplek is in Gent. Het Departement Architectuur is actief op de campussen in Gent, Brussel en Leuven.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenuretrack voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ...
Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.