INTERDISCIPLINARY EXPLORATIONS IN PHOTOGRAPHY

27 October 2021

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie over de link met LUCA School of Arts is te verkrijgen bij Niels Hendriks (coördinator onderzoekseenheid Inter-Actions – tel. +32 24471098, email niels.hendriks@luca-arts.be) en Maarten Vanvolsem (vice-decaan onderwijs – e-mail maarten.vanvolsem@luca-arts.be).
Meer informatie over de link met IMS, Faculteit Sociale Wetenschappen KU Leuven is te verkrijgen bij prof. dr. Baldwin Van Gorp (coordinator IMS – tel.: +32 16 32 32 79, e-mail: baldwin.vangorp@kuleuven.be) en prof. dr. Steven Eggermont (decaan – tel.: +32 16 32 32 38, e-mail: steven.eggermont@kuleuven.be).
Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 28/02/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

(ref. ZAP-2021-119)

Apply before 28 February 2022

De onderzoekseenheden Inter-Actions van LUCA School of Arts en het Instituut voor Mediastudies van de Faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven) hebben samen één voltijdse positie vacant. Negentig procent van de positie wordt ingevuld als docent aan LUCA School of Arts in Genk (campus C-Mine), de overige tien procent als lid van het zelfstandig academisch personeel (ZAP) aan het Instituut voor Mediastudies op de campus Sociale Wetenschappen in Leuven.

Hogeschool LUCA School of Arts

De hoofdopdracht (90%) binnen de aanstelling aan LUCA School of Arts omvat een uitgesproken onderzoeks- en onderwijsopdracht. LUCA School of Arts biedt ruimte – fysiek en virtueel – om artistiek, technisch en ontwerptalent te laten groeien en te stimuleren. Ze is een ontmoetingsplaats voor vele culturen en nationaliteiten, een labo waar regionale en internationale kunst ontsloten wordt. Daartoe biedt LUCA eigentijds artistiek en ontwerpmatig praktijkgericht onderwijs aan met aandacht voor onderzoek. LUCA vormt studenten met een kritische blik en breed inzetbare kwaliteiten. Reflectie en theoretische onderbouwing zijn hierbij belangrijk, net als de afstemming met het werkveld en de alumni. Er is een heel divers aanbod geprofileerd rond speerpunten, gespreid over vijf campussen. Het opleidingsaanbod van LUCA omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen: Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende Vormgeving, TV-Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouw.

LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi (Brussel), Lemmensinstituut (Leuven) en campus C-Mine (Genk). Binnen de campus in Genk wordt de nieuwe collega ingebed in de onderzoekseenheid Inter-Actions. Inter-Actions bundelt een reeks onderzoeksclusters rond onder meer sustainable design, meaningful play en care & empathy. Het onderzoekswerk bij Inter-Actions zoomt vooral in op onderzoek en creatie waarbij de relatie tussen de maker (ontwerper, animator, filmmaker, ...), het gecreëerde artefact (film, fotografisch werk, ...) en het 'publiek' (de gebruiker, de kijker, ...) in vraag wordt gesteld.

Instituut voor Mediastudies (IMS) van de KU Leuven

Het tweede deel (10%) van het vacante ambt betreft een aanstelling als een lid van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) aan het Instituut voor Mediastudies, ingebed in de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven.

KU Leuven is één van de meest toonaangevende academische instellingen in Europa en heeft als missie om excellent academisch onderwijs, onderzoek en dienstverlening te realiseren. KU Leuven is lid van de League of European Research Universities (LERU) en wordt consistent binnen de top 10 universiteiten in Europa gerankt. Leuven is een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.

Binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen is het Instituut voor Mediastudies (IMS), naast de School for Mass Communication Research (SMCR), een onderzoekseenheid die zich richt op het onderzoek naar media en communicatie in de samenleving. Het zwaartepunt ligt daarbij op de analyse van media-inhouden, de productie, effecten en het gebruik ervan, en dat doorgaans met betrekking tot de samenleving en maatschappelijke kwesties. Er is in het onderzoek veel aandacht voor de gevolgen van de verregaande digitalisering van communicatie. Het IMS staat bekend om zijn ruime oriëntering, openheid en diversiteit binnen het team van medewerkers, en dat vertaalt zich in een variëteit aan theoretische invalshoeken, vraagstellingen en kwantitatieve en kwalitatieve methodieken in het onderzoek.

Website van de eenheid

Opdracht
Onderzoek

De onderzoeksopdracht omvat artistiek gericht wetenschappelijk onderzoek met het oog op het uitbouwen van een onderzoekscluster in lijn met volgende context:

  • Rationale: De digitalisatie van het fotografische medium heeft voor een disruptieve omwenteling gezorgd binnen de hedendaagse beeldcultuur, waardoor we het digitale beeld als het normaal zijn gaan beschouwen. De naturalisatie van het digitale beeld zorgt ervoor dat het onlosmakelijk verbonden is met de manier waarop we onze wereld, onszelf en anderen waarnemen, weergeven en ervaren. Deze hypergedocumenteerde wereld waarbij er duizenden selfies in een fractie van een seconde worden geüpload, geautomatiseerde camera’s elke straathoek vastleggen en algoritmes onderhuids meer en meer onze beeldcultuur bepalen, zorgt voor een verregaande shift in onze benadering van het beeld, haar relatie tot de maatschappij en onze blik op de realiteit. Dit proces van voortschrijdende digitalisering en schermcultuur heeft dus niet enkel effect op het fotografische beeld, maar ook op het sociale, het politieke en het culturele veld. Zo noopt de alomtegenwoordigheid van het visuele in onze gemedieerde cultuur, met nieuwe vormen die twee decennia geleden nog niet bestonden (bv. VR, emoticons, memes, deep fakes, virale sociale media video's), ons tot het stellen van nieuwe onderzoeksvragen rond media-esthetiek en mediaervaringen, het verwerken van digitale media-inhouden, mens-technologie interacties, visuele geletterdheid, en visuele communicatie. We mogen stellen dat we in een post-digitaal tijdperk zijn beland, waarin we deze naturalisatie van het digitale beeld kritisch in vraag kunnen stellen en ontleden.
  • Het onderzoeksprogramma van deze vacature heeft als doel om te onderzoeken hoe fotografie zich in deze complexe post-digitale wereld beweegt, wijzigt en transformeert, en hoe het zijn handelingsvermogen (agency) kan vergroten door zich te vermengen met andere domeinen, disciplines, participatieve ontwerpmethodes en technologieën. Het gaat na hoe fotografie en de hedendaagse beeldcultuur wijzigde (in het verleden), wijzigt (in het heden) of nog kan/moet wijzigen (als mogelijke toekomst) als een gevolg van de ontwikkeling van digitale camera’s en computationele fotografie en laat hierbij ruimte voor exploratie, diepe inzichten, reflectie, experimenteren en creatie in dialoog met andere disciplines, waaronder sociale wetenschappen, zoals communicatiewetenschappen en mediastudies, maar evenzeer ook disciplines uit wetenschap en techniek.
  • In dit profiel zien we een maker en een analytische denker, met een sterke voeling voor de post-digitale beeldcultuur en een grote onderzoeksinteresse om te reflecteren over, experimenteren met en te creëren binnen en buiten de grenzen van wat er was, is en komen zal.

Binnen deze context is het de bedoeling om aansluiting te vinden met het onderzoeksprogramma van LUCA School of Arts alsook met een of meerdere onderzoekslijnen van het IMS. Gelet op het interdisciplinaire karakter van dit vacante ambt, is het uitdrukkelijk de bedoeling om het onderzoek op beide locaties dichter bij elkaar te brengen en de meerwaarde van interdisciplinaire samenwerking te faciliteren zowel op nationaal als internationaal niveau.
Op beide locaties kan de samenwerking op het vlak van onderzoek de vorm aannemen van het werven van externe projectfinanciering, het begeleiden van doctoraatsstudenten, interdisciplinaire doctoraatstrajecten, postdoc-trajecten en wetenschapsdisseminatie.

Onderwijs

De onderwijsopdracht aan LUCA School of Arts bestaat uit het verstrekken van academisch kunstonderwijs en begeleidingsopdrachten. De onderwijsopdracht bestaat uit het ontwerpen van onderwijsactiviteiten, studiebegeleiding of onderwijsconcepten om onderwijs op maat van het studentenpubliek te kunnen aanbieden; het begeleiden van studenten in het concipiëren van zowel het artistieke als het reflectieve luik van eindproeven en tussentijdse onderzoeksopdrachten; titularis en coördinator zijn van een aantal opleidingsonderdelen; het aansturen van assistenten binnen een opleidingsonderdeel of een cluster van opleidingsonderdelen en het opnemen van onderwijsopdrachten, in de lijn met de context van de profielvacature en meewerken aan de uitbouw van de leerlijnen in de opleiding Beeldende Kunsten Genk: Experimentele Beeldvorming en Future Framing.

Er worden daarnaast ook mogelijkheden geboden om aan te sluiten bij relevante onderwijsactiviteiten die gelinkt zijn aan de twee onderzoeksgroepen communicatiewetenschappen van KU Leuven, IMS en SMCR. Deze onderzoeksgroepen zijn samen verantwoordelijk voor de organisatie van de Bachelor en Master in de Communicatiewetenschappen, de Engelstalige Master in Digital Media and Society, de Master Bedrijfscommunicatie en de Master in de Journalistiek. Mogelijkheden om betrokken te zijn bij dit onderwijsprogramma omvatten het geven van een gastcollege en de begeleiding van masterproeven.

Dienstverlening

Dit vacante ambt omvat ook wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverleding aan de LUCA School of Arts en IMS. Dit uit zich onder meer in een constructieve bijdrage aan het onderwijs en onderzoek als deels collectieve projecten van een team, bijvoorbeeld door deelname aan vergaderingen, docentendagen, informatiemomenten, rekruteringsactiviteiten en uitwisselingsprogramma’s. Daarnaast behoren een actieve participatie aan het wetenschappelijk debat, bijvoorbeeld via het deelnemen aan conferenties, en aan raden of commissies (artistieke organisaties, socio-culturele verenigingen, enz.) en elke vorm van aangaan van publiek debat (over je onderzoek) tot je takenpakket.

Profiel

o Beschikken over een diploma van doctor in de beeldende kunsten of een verwant diploma
o Beschikken over een sterk onderzoeksdossier, internationale onderzoekservaring is daarbij een belangrijk pluspunt
o Beschikken over sterke didactische vaardigheden
o Enthousiaste, ondernemende trekker met inventieve ideeën en organisatorische competenties
o Communicatief in het Nederlands en het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het hoger onderwijs. De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.

Aanbod

LUCA School of Arts, campus C-Mine (Genk), biedt een aanstelling voor onbepaalde duur ten belope van 90% aan en de KU Leuven, Faculteit Sociale Wetenschappen (Leuven) een tijdelijke aanstelling van 10%. De aanstelling aan LUCA School of Arts gebeurt in de graad van docent (barema 528 of 512 indien gecombineerd met substantiële nevenactiviteiten van artistieke aard) en waarbij benoeming in een latere fase mogelijk is volgens de bestaande regels en procedures. Bij het Instituut voor Mediastudies is de aanstelling als lid van het Zelfstandig Academisch Personeel (barema’s 142 / 14) verlengbaar na positieve evaluatie. Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be).