PROFESSOR IN ARCHITECTUURGESCHIEDENIS

18 December 2020

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. ir. Bruno De Meulder, tel.: +32 16 32 13 37, mail: bruno.demeulder@kuleuven.be of prof. dr. ir. Krista De Jonge, tel.: +32 16 32 13 79, mail: krista.dejonge@kuleuven.be.Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):- een biosketch waarin u uw meerwaarde als academicus aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina’s) ;- een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties;- een uitgebreid cv (met inbegrip van een volledige publicatielijst en desgevallend een portfolio van uw architectuurprojecten);- een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 4 pagina’s);- uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina’s);- uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina);- uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).De KU Leuven voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid. Zij moedigt kandidaten uit groepen die in de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn expliciet aan om zich kandidaat te stellen.
KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 08/03/2021 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Ref. ZAP-2020-271

Apply before 08 March 2021

Aan de Groep Wetenschap en Technologie, Faculteit Ingenieurswetenschappen, Departement Architectuur van de KU Leuven is er een voltijdse vacature in het zelfstandig academisch personeel in de architectuurgeschiedenis op de campus Leuven-Heverlee. We zoeken gemotiveerde kandidaten met de capaciteit om onderzoek te ontwikkelen in het raakvlak van architectuur (in het bijzonder constructie en de materialiteit van het bouwen) en geschiedenis, en met de capaciteit actief bij te dragen aan de onderwijsprogramma’s van het Departement.

Het Departement Architectuur is verantwoordelijk voor het onderzoek in het brede veld van de architectuur, de door de mens gecreëerde gebouwde omgeving. Ontwerpen staat centraal. Van theorie en geschiedenis tot bouwtechniek en constructie, van erfgoedzorg tot stedenbouw, ruimtelijke ordening en landschap geldt voor ons maar één streefdoel: excellentie. Dit onderzoek wordt verricht in de Faculteit Ingenieurswetenschappen (Leuven-Heverlee) en in de Faculteit Architectuur (Campus Sint-Lucas Brussel – Gent). Het Departement fungeert als internationaal expertisecentrum in deze domeinen en telt ruim 160 internationale doctorandi (www.architectuur.kuleuven.be).

De vacature beoogt uitdrukkelijk de bestaande expertise binnen KU Leuven, de Faculteit Ingenieurswetenschappen en het Departement Architectuur verder te ontwikkelen en te combineren. Binnen het onderzoek naar de architectuur uit het verleden willen wij de volgende klemtonen leggen. In de eerste plaats zoeken wij naar een kandida(a)t(e) geïnteresseerd in de Europese architectuur van de periode voor de Franse Revolutie en voor de hoogbloei van de Industriële Revolutie (einde achttiende eeuw-begin negentiende eeuw). Hij/zij heeft ervaring opgebouwd in het onderzoek naar de materialiteit van de architectuur uit het verleden, in het bijzonder constructietechnieken uit het verleden, wat overeenstemt met de domeinen van Building Archaeology / Bauforschung en Construction History. Hij/zij kan bewijzen vertrouwd te zijn met het bouwhistorische onderzoek van architectuur in situ en heeft bovendien aantoonbaar ervaring verworven met het onderzoek van primaire schriftelijke bronnen en beeldmateriaal, relevant voor de architectuur uit de beoogde context. Hij/zij is bovendien geïnteresseerd in de ontwikkeling van de bouwwerf en van de actoren op de bouwwerf (architect, ingenieur, aannemer, bouwberoepen). Affiniteit met het brede domein van de erfgoedzorg wordt hierbij positief ingeschat, gezien de te verwachten synergie met aanwezige expertise in het Departement. Ervaring met digitale tools voor het bestuderen van architectuur uit het verleden (digital humanities en digitale technieken voor het documenteren van architecturaal erfgoed) verdient eveneens aanbeveling.

De kandida(a)t(e) zal behoren tot de Afdeling Geschiedenis, Theorie en Kritiek van de Architectuur op de site te Leuven-Heverlee. Hij/zij zal deel uitmaken van een omgeving die niet alleen onderzoek gesteund door de humane en sociale wetenschappen, maar ook bouwtechnisch en ontwerpend onderzoek verenigt in het studieprogramma van de bachelor en master Ingenieurswetenschappen-architectuur, master (after master) of Conservation of Monuments and Sites, master (after master) of Human Settlements, en master (after master) of Urbanism, Landscape and Planning die verzorgd worden binnen de Faculteit Ingenieurswetenschappen. Hij/zij speelt een belangrijke rol in de verankering van het domein architectuurgeschiedenis binnen KU Leuven en meer bepaald binnen de Faculteit Ingenieurswetenschappen, waar dit vakgebied op een ruim honderdjarige traditie kan bogen.

Website van de eenheid

Opdracht

Onderzoek
 • U bouwt internationaal georiënteerd onderzoek uit op een hoog niveau over de architectuurgeschiedenis, meer bepaald de Europese architectuur van de periode voor de Franse Revolutie en voor de hoogbloei van de Industriële Revolutie (einde achttiende eeuw – begin negentiende eeuw). U hebt daarbij oog voor de globale context.
 • U zal actief betrokken zijn bij doctoraten aan het Departement Architectuur, als promotor of als lid van het begeleidingscomité. Zo bouwt u uw onderzoeksgroep uit en geeft u blijk van academisch leiderschap.
 • Ook werkt u actief mee aan de ontwikkeling van toekomstige onderzoeksprojecten, zowel fundamenteel als toegepast, binnen de Afdeling en binnen het Departement, waarbij u bijdraagt tot het verwerven van onderzoeksfinanciering op het universitaire, nationale en/of Europese niveau.
 • U publiceert op het hoogste wetenschappelijke niveau.
 • U ondersteunt nationale en internationale samenwerkingsverbanden in uw Afdeling en Onderzoeksgroep, en helpt ze te bevorderen en verder uit te bouwen.
 • U streeft naar excellentie in uw onderzoek en levert zo een bijdrage aan de verdere uitbouw van het Departement.

Opmerking. In de eerste jaren van uw aanstelling wordt uw onderwijsbelasting beperkt in overleg met de onderwijscommissie en met de andere docenten in de architectuurgeschiedenis, om u toe te laten uw onderzoek uit te bouwen.

Onderwijs
 • U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen het brede domein van de architectuurgeschiedenis van voor het einde van de achttiende eeuw, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. U levert concreet een bijdrage aan het bachelor- en masterprogramma burgerlijk ingenieur-architect en in de master after master programma’s van het Departement, concreet de Master of Conservation of Monuments and Sites. U hebt oog voor een breed perspectief, zowel methodisch als inhoudelijk. Dit omvat ook de uitbouw van onderwijs over niet-Europese architectuur uit het verleden in een globale context.
 • U integreert uw onderzoek in uw onderwijs. U engageert zich om het bestaande onderwijsmodel kritisch door te lichten, te verfijnen en uit te bouwen.
 • U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit/universiteit door begeleiding van masterproeven en als promotor van doctoraatsstudenten.
 • U vervult uw onderwijsopdrachten overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.
 • U werkt hierbij nauw samen met de andere docenten architectuurgeschiedenis en monumentenzorg, en met de andere ZAP leden van de Afdeling Geschiedenis, Theorie en Kritiek van het Departement Architectuur.

Opmerking. De bachelorvakken architectuurgeschiedenis worden ook door de bachelor kunstwetenschappen en door de bachelor burgerlijk bouwkundig ingenieur, minor “architectuur”, verplicht opgenomen.

Dienstverlening
 • U bent bereid tot interne evenals wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening, bijvoorbeeld door nauwe contacten te onderhouden met het werkveld of door lidmaatschap van adviescommissies.
 • U engageert zich om een voortrekkersrol te vervullen in het academisch management en de verdere uitbouw van de opleiding burgerlijk ingenieur-architect.
 • Daarnaast speelt u een actieve rol bij de uitstraling en profilering van het departement/de faculteit ten aanzien van bestaande en nieuwe studenten en het brede beroepenveld. Dit kan via deelname aan publieksvoorstellingen, infodagen, introductiemomenten en dergelijke.

Profiel

 • U bent houder van een masterdiploma burgerlijk ingenieur-architect of architect, of een masterdiploma in de kunst- en architectuurgeschiedenis, geschiedenis, archeologie, of van een daarmee gelijkwaardig diploma, en van een doctoraat op proefschrift waarvan het onderwerp verband houdt met het onderzoeks- en onderwijsdomein beschreven hierboven.
 • U hebt aantoonbaar onderzoekservaring in het beoogde domein op een kwalitatief hoog niveau (publicaties, inschakeling in gereputeerde onderzoeksprogramma’s en –instituten, onderzoeksfinanciering).
 • Internationale ervaring verworven tijdens uw academisch curriculum en/of internationale beroepservaring, en/of samenwerking met praktijk uit andere disciplines, worden als een pluspunt beschouwd.
 • Onderwijservaring in de architectuur, ingenieurswetenschappen verbonden met het bouwen, erfgoed en verwante domeinen wordt eveneens positief ingeschat. U bent bereid het programma burgerlijk ingenieur-architect en de master after master programma’s van het Departement (inter)nationaal op de onderwijskaart te zetten.
 • U beschikt over aantoonbare organisatorische vaardigheden en leidinggevende capaciteiten, en bent collegiaal ingesteld. U bent tevens een ruimdenkende pleiter voor een dynamisch departement, een bekwame en toekomstgerichte pedagoog. U bent een bruggenbouwer enerzijds tussen praktijk, onderwijs en onderzoek, anderzijds tussen afdelingen, instellingen, organisaties en gemeenschappen.
 • Een goede kennis van het Engels is een vereiste.
 • De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.
 • Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse (100%) tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau. De KU Leuven heeft een rijke wetenschappelijke traditie en geschiedenis, en was de alma mater van grote namen in de wetenschap zoals Erasmus, Andreas Vesalius en Georges Lemaître. Dankzij haar internationaal gerenommeerde onderzoeks- en onderwijsprogramma's wordt de universiteit stelselmatig gerekend tot de beste 50 universiteiten ter wereld.U werkt in Heverlee nabij Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam. Naargelang uw curriculum vitae en uw wetenschappelijke anciënniteit verschillen de aanstellingsmogelijkheden. Ofwel wordt u aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien wordt u, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent. Ofwel, indien uw track record dit rechtvaardigt, wordt u aangesteld als hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar voor een proefperiode van 3 jaar; nadien wordt u, bij positieve evaluatie, vast benoemd.