JEUGDGEZONDHEIDSZORG

18 December 2020

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Pascal Borry, tel.: +32 16 37 95 17, mail: pascal.borry@kuleuven.be.Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.
KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen.Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 01/03/2021 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Ref. ZAP-2020-233

Apply before 01 March 2021

Het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg verricht binnen de Groep Biomedische Wetenschappen aan de KU Leuven onderzoek naar de maatschappelijke aspecten van gezondheidszorg. Onder haar leden bevinden zich experten met ervaring in ziektepreventie, gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering, kwaliteitszorg, gezondheidszorgbeleid, bio-ethiek, gezondheidsrecht, gezondheidseconomie, gezondheidscommunicatie, biostatistiek, epidemiologie, geriatrie en gerontologie, verpleeg- en vroedkunde, urgentiegeneeskunde en huisartsgeneeskunde.

Leden van het Departement verrichten interdisciplinair onderzoek met een grote impact op nationaal en internationaal niveau. Verder staan zij in voor kwalitatief hoogstaand onderwijs in verschillende opleidingsdomeinen. Daarnaast voorzien zij professionals en instellingen uit de gezondheidssector van inzichten, concepten en technieken die hen moeten toelaten om optimaal in te spelen op de noden en verwachtingen van de patiënt en de samenleving op het gebied van gezondheidzorg. Bovendien trachten ze de samenwerking met de klinische geneeskunde en onderzoek te verbeteren en zijn ze nauw betrokken bij nationale en internationale partnerschappen.

Het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg is een dynamische onderzoekscontext dat ruimte biedt voor interdisciplinaire samenwerking.

Website van de eenheid

Opdracht
Onderzoek

U bent een ambitieuze, internationaal georiënteerde onderzoeker binnen het domein van de preventieve gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg in het bijzonder. U heeft ervaring in een relevant onderzoeksdomein binnen de jeugdgezondheidszorg (bvb. screening en vaccinaties, groei en (seksuele) ontwikkeling, problematische opvoedingssituaties, voeding en overgewicht, fysieke fitheid…).
U ontwikkelt een onderzoeksprogramma binnen de jeugdgezondheidszorg, publiceert in internationale tijdschriften, verwerft onderzoeksfinanciering, en ontwikkelt nationale en internationale samenwerkingsverbanden.
U streeft naar excellentie in uw onderzoek en levert zo een bijdrage aan de reputatie van de KU Leuven en het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg.

Onderwijs

U neemt onderwijstaken op binnen de maatschappelijke gezondheidszorg in het algemeen, en jeugdgezondheidszorg in het bijzonder, alsook onderwijstaken gerelateerd aan uw specifieke competenties. Deze bijdrage levert u zowel in de basisopleiding geneeskunde als binnen de interuniversitaire master na master opleiding jeugdgezondheidszorg. Voor deze laatste opleiding neemt u de rol van coördinator op.
U begeleidt zowel masterthesissen, master na master thesissen als doctoraatsthesissen.
Uw onderwijs beantwoordt aan de eisen die aan academische opleidingen worden gesteld op het vlak van niveau, oriëntatie en academische gerichtheid en sluit aan bij het onderwijsconcept van de KU Leuven. Engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel is vanzelfsprekend.

Dienstverlening

U neemt domeinspecifieke wetenschappelijke dienstverlenende activiteiten voor uw rekening.
U neemt op termijn beleidsverantwoordelijkheden op binnen de KU Leuven en draagt bij aan de nationale en internationale zichtbaarheid van het departement.
U ontwikkelt een netwerk van contacten binnen de jeugdgezondheidszorg die een meerwaarde vormen op vlak van onderzoek en/of onderwijs.

Profiel

De kandidaten dienen houder te zijn van het diploma arts (bij voorkeur), en houder van een doctoraat. Een bijkomend diploma master in de jeugdgezondheidszorg en/of een specialisatietitel kindergeneeskunde strekt tot aanbeveling.
Er wordt van de kandidaten verwacht dat zij een belangrijke en aantoonbare onderzoekservaring opgebouwd hebben in een of meerdere thema’s die relevant zijn voor jeugdgezondheidszorg. De onderzoekskwaliteit moet blijken uit publicaties in internationale tijdschriften en ervaring met het schrijven van projectaanvragen. Internationale onderzoekservaring is een pluspunt.
U hebt sterke didactische vaardigheden en beschikt bij voorkeur over aantoonbare onderwijservaring. U beschikt over de nodige communicatieve en organisatorische vaardigheden en u bent een teamspeler.
Een goede kennis van het Engels is een vereiste. De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Aanbod

We bieden een deeltijdse (minimum 50%) of voltijdse academische aanstelling in een intellectueel uitdagende omgeving aan. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek op hoog niveau.

  • U werkt in Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.
  • Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar. Nadien worden ze, bij een positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.
  • Aan mandaathouders van externe postdoctorale beurzen kan gevraagd worden om eerst hun mandaat te beëindigen.