PROFESSOR IN COMPUTERWETENSCHAPPEN: SOFTWARE ENGINEERING

(ref. ZAP-2021-71)

12 July 2021

Apply before 12 October 2021

Aan de Groep Wetenschap & Technologie, Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, Departement Computerwetenschappen van de KU Leuven is er een voltijdse vacature in het zelfstandig academisch personeel in het domein van de computerwetenschappen, op Campus Groep T Leuven. We zijn op zoek naar internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent onderzoeksdossier en met onderwijscompetenties binnen het domein van software engineering. Aangezien u deel zal uitmaken van de onderzoeksgroep e-Media op Campus Groep T Leuven, is uw onderzoek sterk gericht op ontwerp, ontwikkeling, implementatie en onderhoud van mensgerichte systemen, waaronder bijvoorbeeld slimme objecten of mobiele applicaties.

De faculteit beschikt over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk zowel in de academische wereld als in de bedrijfswereld. U wordt lid van de DistriNet onderzoeksgroep van het Departement Computerwetenschappen, een internationaal toonaangevende onderzoeksgroep met erkende expertise op het gebied van beveiliging, gedistribueerde systemen en software engineering. Op Campus Groep T Leuven kan de lokale e-Media onderzoeksgroep bouwen op een solide onderzoek infrastructuur, een uitgebreid internationaal netwerk, connecties met bedrijven en non-profitorganisaties, een stabiel aanbod van zeer getalenteerde doctoraatsstudenten en een ondersteunende werkomgeving.Het e-Media Research Lab onderzoekt, ontwikkelt en implementeert nieuwe technieken om mensgerichte systemen te bouwen. Hun systemen bevatten sensoren die input van een menselijke gebruiker of informatie uit de omgeving opvangen, algoritmen die deze data analyseren, en intelligente systemen met actuatoren die zinvolle output genereren. Centraal in hun onderzoek staat de vraag hoe mensen deze output zullen waarnemen, en hoe ze erop reageren. Vaak implementeren zij volledig interactieve systemen die leuk en boeiend zijn, en tegelijkertijd een serieus doel dienen. Hun mensgerichte systemen worden toegepast op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, kunst en amusement.

Opdracht
Onderzoek
 • U ontwikkelt een onderzoeksprogramma op internationaal niveau op het gebied van software engineering voor digitale en innovatieve toepassingen. Deze toepassingen omvatten niet alleen front-end gebruikersinterfaces op mobiele apparaten en webclients, maar ook verwerkingsmogelijkheden in de back-end, zoals een cloudomgeving, of op de interface tussen beide, waar de middelen doorgaans veel beperkter zijn. Relevante toepassingsgebieden zijn onder meer, maar niet uitsluitend: media en amusement, medische diagnostiek en zorg, verkeer en logistiek, fabrieken en opslagmagazijnen, slimme steden. Het ontwikkelen van softwaretoepassingen voor deze veeleisende omgevingen houdt in dat belangrijke aandachtspunten als prestaties, gegevensconsistentie, beschikbaarheid en privacy moeten worden ondersteund. Bovendien zijn alle fasen van de levenscyclus van de software van belang, van ontwikkeling tot productie, met inbegrip van dynamische updates, wijziging, onderhoud en evolutie. Een niet-limitatieve lijst van relevante deelthema's op dit gebied van software engineering voor digitale en innovatieve toepassingen omvat: continuous integration/continuous delivery pipelines, geleidelijke uitrol van software en versiebeheer, softwaretesten en crowd testing, software engineering voor data-intensieve toepassingen met de nadruk op dataverzameling, dataverwerking en dataopslag, en agile ontwikkeling.
 • U versterkt bestaande onderzoekslijnen en biedt aanvullende expertise.
 • U verricht wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit, dat resulteert in doctoraten en publicaties die voldoen aan internationale normen en leiden tot brede internationale erkenning.
 • U ondersteunt of initieert een netwerk van bedrijven door valorisatie van onderzoeksresultaten en het uitvoeren van industriële dienstverlening, met als doel de industriële innovatie te versterken.
 • U werkt rond uw onderzoeksprogramma een internationaal samenwerkingsverband uit, dit zowel binnen de academische wereld alsook met industriële partners.
 • U bent in staat om competitief zowel projectmatige overheidsfinanciering als bilaterale industriële financiering te verwerven
 • U streeft naar excellentie en draagt zo bij tot de verdere uitbouw van de internationale reputatie van de onderzoeksgroep en de faculteit. U streeft ernaar bij te dragen tot de overdracht van technologie en de toepassing van de resultaten van uw onderzoek in de industrie/overheid/samenleving.
Onderwijs
 • U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs voor zowel bachelor- als masterstudenten op het gebied van software engineering, met een duidelijke inzet voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. Van alle profesoren wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de basisvakken.
 • U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit en de universiteit door begeleiding van studentenprojecten (bv. bachelor- en masterproeven) en als promotor van doctoraatsstudenten.
 • U hebt een uitgesproken interesse in innovatieve ingenieursopleiding en bent bereid doorheen uw loopbaan te evolueren naar een substantiële onderwijsopdracht. U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.
 • Uw onderwijstaken worden in overleg bepaald en zijn gebaseerd op uw profiel. Voor deze specifieke vacature is de campus op zoek naar expertise in zowel cursussen op bachelorniveau als op masterniveau, waaronder onderwerpen als Software Ontwikkeling, Web Development en Gedistribueerde Applicaties, Netwerking, en Internet of Things. Er is ruimte om onderzoekscursussen op masterniveau te ontwikkelen in uw expertisedomein.
 • Uw onderwijsopdracht is in de eerste jaren van uw aanstelling in omvang beperkt. Ook in uw verdere loopbaan besteedt de faculteit aandacht aan het evenwicht tussen onderzoeks- en onderwijstijd.
Dienstverlening
 • U bent bereid tot wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening in functie van de noden en uw persoonlijke interesses.
 • U onderhoudt nauw contact met het (lokale) werkveld.
 • U speelt een actieve rol bij de profilering van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen ten aanzien van nieuwe studenten en het brede werkveld door participatie bij info- en opendeurdagen, netwerkmomenten en beurzen, …
Profiel
 • U hebt een diploma van doctor in de computerwetenschappen (of een verwant diploma) en u hebt onderzoekservaring op een gebied dat verband houdt met software engineering.
 • U beschikt over een sterk onderzoeksdossier in het vakgebied. Dit moet blijken uit uw publicaties of uit uw onderzoekservaring binnen de industrie. U heeft de ambitie bij te dragen tot valorisatie van onderzoek binnen industrie en maatschappij. Internationale ervaring is een belangrijk pluspunt.
 • U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.
 • U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire of industriële context.
 • Een goede kennis van het Engels is een vereiste. De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen en Nederlands te leren tot een niveau vereist voor vaste benoeming. Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands respectievelijk Engels te verwerven.
Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Onze universiteit is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau. Uw hoofdwerkplaats is KU Leuven Campus Groep T Leuven, in een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op dertig minuten van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ... Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij Prof. dr. ir. Stefan Vandewalle, voorzitter van het Departement Computerwetenschappen, (stefan.vandewalle@kuleuven.be, +32 16 32 76 54) of Prof. dr. ir. Wim Dewulf, voorzitter van Campus Groep T Leuven (wim.dewulf@kuleuven.be, +32 16 37 28 81). Als u bij het online solliciteren problemen ondervindt, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.
Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe in de Engelse taal (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):

- een biosketch waarin u uw meerwaarde als academicus aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina’s)

- een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties

- een uitgebreid cv, met inbegrip van een volledige publicatielijst

- een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 4 pagina’s)

- uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina’s)

- uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina)µ

- uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina)

KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 12/10/2021 via https://www.kuleuven.be/person...

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.