PROFESSOR BURGERLIJKE BOUWKUNDE - HERGEBRUIK IN DE BOUWSECTOR

15 November 2021

Get in touch!

Interesse?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met:* Prof. Dr. Jaak Monbaliu, departementsvoorzitter van het Departement Burgerlijke Bouwkunde (e-mail:Jaak.Monbaliu@kuleuven.be, tel.: +32 16 32 16 61) of* Prof. Dr. Pieter Rauwoens, voorzitter van Campus Brugge (e-mail: pieter.rauwoens@kuleuven.be, tel.: +32 50 66 48 33)
Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe in de Engelse taal (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):- een biosketch waarin u uw meerwaarde als academicus aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina’s);- een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties;- een uitgebreid cv (met inbegrip van een volledige publicatielijst en desgevallend een portfolio van uw architectuurprojecten);- een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 4 pagina’s);- uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina’s);- uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina);- uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).
KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen.Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 25/01/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

(ref. ZAP-2021-95)

Apply before 25 January 2022

KU Leuven heeft een voltijdse academische vacature (in het zelfstandig academisch personeel) in het domein “hergebruik in de bouwsector” op Campus Brugge. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent onderzoeksdossier en met onderwijscompetentie op het gebied van duurzaam bouwen – hergebruik van structurele elementen en structuren in de bouwsector, waarbij sterke aandacht besteed wordt aan circulaire economie binnen de bouwsector. Hiertoe laten we ons leiden door de algemeen maatschappelijke trend van lineaire naar circulaire economie. De succesvolle kandidaat zal aangesteld worden in het Departement Burgerlijke Bouwkunde en de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de Groep Wetenschap & Technologie.

De onderzoeksactiviteiten binnen onderzoeksgroep RecyCon (www.kuleuven.be/recycon) bevatten duurzaam materiaalgebruik in de bouwsector, inclusief de relevante bouwmethoden. Huidige onderzoekslijnen zijn: nieuwe technologieën voor recyclage van bouw- en sloopafval, gebruik van gerecycleerde materialen (o.a. verwerkt bouw- en sloopafval, maar ook industriële bijproducten) in hoogwaardige toepassingen, ontwikkeling van alternatieve bouwmaterialen, selectief slopen, hergebruik van uitgegraven en gestabiliseerde grond en groutoverschotten en urban mining.

De onderzoeksgroep kan bogen op een stevige graad van verdienste en een uitgebreid netwerk, zowel internationaal als binnen Vlaanderen. De onderzoeksgroep houdt sterke banden met de afdeling Bouwmaterialen en Bouwtechnieken binnen het departement (https://bwk.kuleuven.be/mat), met haar uitgebreid internationaal en regionaal netwerk, sterke connecties met bedrijven en non-profitorganisaties, en een stabiel aanbod van talentvolle doctoraatsstudenten en een ondersteunende werkomgeving. De afdeling Bouwmaterialen en Bouwtechnieken beschikt over een zeer goede onderzoeksinfrastructuur.

Website van de eenheid

Opdracht
Onderzoek
 • U ontwikkelt een onderzoeksprogramma van internationaal niveau in het domein hergebruik in de bouwsector. Mogelijke onderzoekstopics omvatten: ontwerp voor hergebruik; hergebruik van bestaande (gebruikte) structurele elementen (elementen opgebouwd uit geprefabriceerd beton, staal, hout, …), ontwikkeling van herbruikbare structurele systemen (modulaire bouw, demonteerbare en ontbouwbare systemen), hergebruik van bestaande gebouwen door experimentele, numerieke of theoretische benadering, of een combinatie van voorgaande. Pilootprojecten in nauwe samenwerking met stakeholders worden bijzonder aangemoedigd.
 • U breidt de onderzoeksfaciliteiten op KU Leuven Campus Brugge verder uit, in overeenstemming met de geplande onderzoeksactiviteiten. Daarenboven bent u bereid te investeren in grootschalige onderzoeksinfrastructuur, die kan gedeeld worden door verschillende onderzoeksgroepen.
 • U ontwikkelt samenwerkingsverbanden binnen en buiten het departement, in afstemming met de leden van de onderzoeksgroep.
 • U werkt rond uw onderzoeksprogramma een internationaal samenwerkingsverband uit, dit zowel binnen de academische wereld alsook met industriële partners (in het bijzonder KMO’s), dat resulteert in industriële innovatie en wetenschappelijke output die voldoet aan de internationale standaarden.
 • U streeft naar excellentie en levert zo een bijdrage aan de verdere uitbouw van de onderzoeksgroep en de faculteit.
 • U bent in staat om competitief financiering te verwerven.
 • U ontplooit activiteiten van gericht wetenschappelijk onderzoek die resulteren in doctoraten en publicaties die voldoen aan de internationale standaarden en die leiden tot een brede internationale erkenning.
 • U hecht de nodige aandacht aan valorisatie door technologie transfer en toepassing van uw onderzoeksresultaten in de industrie/overheid/maatschappij.
Onderwijs
 • U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen het onderwijsaanbod industriële ingenieurswetenschappen op Campus Brugge. Dit specifieke onderwijsaanbod is erop gericht ingenieurs op te leiden met een sterke focus op industrieel toepasbare technologische ontwikkeling.
 • U verzorgt in hoofdzaak onderwijs binnen de opleiding industriële ingenieurswetenschappen: bouwkunde in het domein van structuurmechanica, ontwerp van betonnen of stalen constructies of Building Information Modelling. Uw onderwijsopdracht wordt op grond van uw specifiek profiel in overleg bepaald. Er wordt verwacht van alle professoren dat ze ook een aantal basisvakken onderwijzen. Uw onderwijsopdracht is in de eerste jaren van uw aanstelling in omvang beperkt. Ook in uw verdere loopbaan besteedt de faculteit veel aandacht aan het evenwicht tussen onderzoeks- en onderwijstijd.
 • U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit en de universiteit door begeleiding van masterproeven en als promotor van doctoraatsstudenten.
 • U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.
 • Bijkomend aan uw hoofdopdracht op Campus Brugge, kan u worden gevraagd om een beperkte onderwijsopdracht op te nemen op de Technologiecampus Gent of Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver, binnen de multicampuscontext van de faculteit.
Dienstverlening
 • U bent bereid tot wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening.
 • U voert toegepast onderzoek uit in nauw contact met het het industrieel werkveld en de overheid en u bouwt een netwerk uit van industriële partners.
 • U speelt een actieve rol bij de profilering van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen ten aanzien van nieuwe studenten en het brede werkveld door participatie bij info- en opendeurdagen, netwerkmomenten en beurzen, …
Profiel
 • U bent houder van een diploma van bouwkundig ingenieur of architectuur of van een daarmee gelijkwaardig diploma, en van een doctoraat op proefschrift waarvan het onderwerp verband houdt met het onderzoeksdomein. Ervaring in de industrie of een uitgebreid netwerk binnen het werkveld is een pluspunt.
 • U beschikt over een sterk onderzoeksdossier in het vakgebied. Dit moet blijken uit uw publicaties of uit uw onderzoekservaring binnen de industrie. U heeft de ambitie bij te dragen tot valorisatie van onderzoek binnen industrie en maatschappij. Internationale ervaring is een belangrijk pluspunt.
 • U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.
 • U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire context.
 • De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen en Nederlands te leren tot een niveau vereist voor vaste benoeming. Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands respectievelijk Engels te verwerven.
 • U bent in staat om van bij de start van de aanstelling onderwijs te verzorgen in het Nederlands of het Engels (moedertaal of C1 niveau CEFR).
Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Onze universiteit is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau. Uw hoofdwerkplaats is de KU Leuven Campus Brugge, in een historische stad met een moderne infrastructuur, een zeehaven en moderne industriële activiteiten. Brugge heeft een spoorverbinding van 70 minuten naar Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en van ongeveer 3 uur naar Parijs, Londen en Amsterdam.Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ... Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.