PROFESSOR IN ARCHITECTUURONTWERP EN BEELDGELETTERDHEID, ONTWIKKELD IN EEN PROVOCATIEVE PRAXIS (70%)

09 June 2021

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. ir. Yves Schoonjans, voorzitter Departement Architectuur, tel.: +32 9 398 63 47, mail: yves.schoonjans@kuleuven.be of prof. dr. Thierry Lagrange, afdelingshoofd Architectuur en Ontwerp, tel.: +32 9 398 63 51, mail: thierry.lagrange@kuleuven.be.Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.
Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):

- een biosketch waarin de drie kerntaken van de ZAP-opdracht (onderzoek, onderwijs en dienstverlening) aan bod te komen. De biosketch mag MAXIMAAL 2 pagina’s beslaan. De volgende elementen moeten hierin aan bod komen:1) de cruciale elementen en hun belang/impact uit uw voorbije loopbaan; 2) de hoofdlijnen van uw toekomstvisie en de toekomstige activiteiten die u plant (met nadruk op de eerste 5 jaar); 3) de meerwaarde van uw activiteiten voor de KU Leuven en de samenwerking binnen faculteit/departement/campus.

- een dossier met vijf relevante publicaties of realisaties dat de focus legt op uw provocatieve praxis en beeldgeletterdheid;

- een uitgebreid cv/portfolio met inbegrip van ADRO en publicaties (waarbij u ook kan verwijzen naar een toepasselijke selectie op een bestaande website);

- een concreet plan van hoe u de kernopdrachten (onderzoek, onderwijs en dienstverlening) zou invullen in de komende vijf jaar;

- uw visie op auteurschap en autoriteit (maximaal 1 pagina).

We vragen alle documenten in het Engels op te stellen.KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 15/09/2021.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

(ref. ZAP-2021-68)

Apply before 15 September 2021

Aan de Groep Wetenschap en Technologie, Faculteit Architectuur, Departement Architectuur van de KU Leuven is er een deeltijdse vacature (70%) in het zelfstandig academisch personeel in het domein van “architectuurontwerp en beeldgeletterdheid, ontwikkeld in een provocatieve praxis” voor de afdeling Architectuur & Ontwerpen op de campus Sint-Lucas Brussel en Gent.

U maakt deel uit van een universiteit die door onafhankelijke accreditatiecommissies systematisch een hoge ranking heeft gekregen voor de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. De structuur van de KU Leuven combineert faculteiten en (onderzoeks)departementen in een multicampusmodel.

De Faculteit Architectuur organiseert de academische architectuurprogramma's (interieurarchitectuur, architectuur, stedenbouw & ruimtelijke planning en de educatieve master ontwerpwetenschappen) op de campus Sint-Lucas Brussel en Gent. De Faculteit staat in voor de organisatie van de onderwijsactiviteiten (www.arch.kuleuven.be). De Faculteit wordt gedreven door een zorgvuldig samengestelde diversiteit aan ontwerppraktijken en staat bekend om haar toekomstgericht onderwijs dat een vrijheid van exploratie en experiment cultiveert (www.architectuur.kuleuven.be). Er zijn momenteel ongeveer 2200 studenten, waarvan een 300-tal internationale studenten.

Het Departement Architectuur groepeert onderzoek op het gebied van architectuur, interieurarchitectuur en stedenbouw & ruimtelijke planning van onderzoekers van de Faculteit Architectuur (campus Sint-Lucas Brussel en Gent) en van de Faculteit Ingenieurswetenschappen (Leuven). Het departement is een internationaal expertisecentrum in deze domeinen en het onderzoek wordt geleid door talrijke professoren en onderzoeksgroepen met meer dan 150 (internationale) doctoraatsstudenten.

Zowel het onderwijs als het onderzoek wordt over de locaties in Brussel en Gent heen uitgevoerd door een corps van ongeveer 300 personen.

Website van de eenheid


Opdracht
Onderzoek
 • Uw onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van de eigenheid en de verdere versterking en verankering van het ontwerpmatig, artistiek en praktijkgebaseerd onderzoek aan het Departement Architectuur en levert een bijdrage aan het zichtbaar maken van een kritisch academische praktijk gelinkt aan innovatieve leeromgevingen. U levert een bijdrage aan de ontwikkeling van ADRO’s (Artistic and Design-related Research Output).
 • Uw onderzoek draagt bij aan kennisproductie en expertise via dienstverlenings- of toepassingsgerichte studies, opdrachten, onderzoeksprojecten, spin offs enzovoort en/of via projecten gericht op fundamenteel onderzoek.
 • U associeert zowel uw interne, als externe producties van de eigen praktijk die u valoriseert als onderzoeksoutput expliciet aan het Departement Architectuur, denk hierbij aan prijzen, nominaties, bijzondere realisaties en onderzoekswerk in de categorie ADRO’s (Artistic and Design-related Research Output).
 • U bent betrokken bij, faciliteert en stimuleert doctoraten met een ontwerpinsteek, als promotor of als lid van de begeleidingscommissie.
Onderwijs
 • U verzorgt voornamelijk onderwijs binnen de leerlijn Lab-O (Bachelor) en/of Ontwerpen, (https://onderwijsaanbod.kuleuven.be//opleidingen/n/SC_51523035.htm#bl=03) met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. U heeft ervaring met de werkvorm van het atelier/de studio als leeromgeving.
 • U benadert het onderwijs als ontwerper voor zowel leerinhoud als leeromgeving en toont zich daarin als een toekomstgericht pedagoog.
 • U levert een bijdrage aan de actualisering en vernieuwing van het architectuuronderwijs met bijzondere interesse voor project- en praktijkgebaseerd onderwijs waar we, omwille van een sterk gewijzigde onderwijscontext, voor de uitdaging staan het atelier als werkvorm in een context van grotere (culturele) diversiteit en toenemende studentenaantallen te herdenken.
 • Uw didactische verantwoordelijkheden omvatten het leiden van onderwijsactiviteiten in een laboratorium waar ontwerpen centraal staat, evenals het verzorgen van lezingen en seminaries. U stuurt mee de studioteams van praktijkassistenten en/of gastdocenten aan.
Dienstverlening
 • U engageert zich om een rol te vervullen in het academisch management en de verdere bestendiging van ontwerpen als kern (Key Performance Indicator) van de opleidingen binnen de Faculteit Architectuur.
 • Daarnaast speelt u een actieve rol bij de uitstraling en profilering van het departement en de Faculteit ten aanzien van huidige en toekomstige studenten en het brede veld van architectuur (inclusief de culturele sector). Dit kan via deelname aan publieksvoorstellingen, infodagen, introductiemomenten en dergelijke.
 • U onderhoudt een nauwe band met uw werkveld.

Profiel
 • U bent houder van een masterdiploma (interieur)architect of van een daarmee gelijkwaardig diploma, en van een design driven doctoraat. Uw CV/portfolio toont een actieve link met de beeldende kunsten en toont dit in het bijzonder aan de hand van gerealiseerde ADRO’s (Artistic and Design-related Research Output). Voorbeelden van leeromgevingen voor ontwerpen die inzetten op het versterken van beeldgeletterdheid strekken tot de aanbeveling.
 • Uw provocatieve praxis voedt op een aantoonbare wijze uw onderzoeks- en onderwijsactiviteiten en vice versa.
 • Ervaringin academisch onderwijs wordt aanbevolen, en wordt beoordeeld aan de hand vaneen lijst met gegeven cursussen, een onderwijsplan voor toekomstige cursussenaan de faculteit en/of een proefcollege over een vooraf bepaald onderwerp.
 • Bijde start van de aanwerving dient u over voldoende kennis van het Nederlands tebeschikken om lesopdrachten nemen binnen de leerlijn Lab-O (BachelorsArchitectuur en Interieurarchitectuur) op te kunnen nemen. U beheerst hetNederlands als onderwijstaal op het ERK-niveau C1.
 • Een goede kennis van het Engels is een vereiste. KU Leuven biedt cursussen academisch Engels aan.


We zoeken een kandidaat met een aantoonbare expertise in ontwerpgeletterdheid, meer bepaald in de specifieke beeldgeletterdheid die centraal staat in de hybride praktijk van beeldend en architecturaal denken. Deze expertise uit zich in :

 • het op beeldtaal gefundeerd onderzoek en onderwijs;
 • een grondige kennis van de rol van expressie, (re)presentatie en expositie voor het ontwikkelen en bevragen van ruimtelijke concepten en problematieken;
 • een oeuvre dat getuigt van een hoog niveau van beeldgeletterdheid ontwikkeld als substantieel onderdeel van een eigenzinnige ontwerppraxis.

Deze praxis situeert zich op het snijvlak van (interieur)architectuur, performance en beeldende kunst en heeft een provocatieve dimensie. Provocatief duidt hier op het proactief bevragen van architectuur in het licht van huidige en toekomstige uitdagingen. De provocatieve/proactive dimensie uit zich in het vermogen om via beeldend denken en handelen zowel ruimtelijke als maatschappelijke concepten kritisch te bevragen en hierop ontwerpmatige reacties te genereren.
De kandidaat’s track record toont een provocatieve/proactieve praxis die als onderzoekende praktijk de potentie heeft om zich binnen de academische context te integreren of zich reeds geheel of gedeeltelijk binnen deze context situeert. Daarbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor het ontwerpen van vernieuwende leeromgevingen voor het versterken van beeldgeletterdheid in onderzoeksgebaseerd ontwerponderwijs.


Aanbod

Wij bieden een deeltijdse (70%) tewerkstelling aan in een levendige en intellectueel stimulerende ontwerpomgeving.
De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Onze universiteit is sterk gericht op interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek en streeft naar internationale excellentie. De universiteit werkt daarbij actief samen met onderzoekspartners in binnen- en buitenland en biedt haar studenten een academische opleiding aan die gebaseerd is op hoogstaand praktijk- en wetenschappelijk onderzoek.
U werkt op de campus Sint-Lucas in Brussel en Gent. Uw hoofdwerkplek wordt in onderling overleg bepaald. Het Departement Architectuur is actief op de campussen in Gent, Brussel en Leuven.
Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.
KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, Nederlands leren, partner, etc.Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren die geen substantiële andere financiering hebben en die voor minstens 50% aangeworven worden.