WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER 'ARBEIDSVERHOUDINGEN EN KWALITEIT VAN DE ARBEID'

08 October 2021

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij dr. Karolien Lenaerts, tel.: +32 16 32 53 61, mail: karolien.lenaerts@kuleuven.be.Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 28/10/2021 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

(ref. BAP-2021-733)

Apply before 28 October 2021

HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. Wij zijn een team van ongeveer 70 medewerkers. Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en onze specialisatie in beleidsgericht onderzoek over arbeid en samenleving geven HIVA een unieke positie binnen KU Leuven en daarbuiten. Wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie primeren voor ons.

De onderzoeksgroep Arbeid, Organisatie & Sociale Dialoog doet beleidsgericht onderzoek rond twee centrale onderzoeksdomeinen: ‘arbeid en organisatie’ en ‘middenveld en sociale dialoog’. Ons onderzoek in het eerste domein focust zich op de kwaliteit van de arbeid (arbeidsinhoud, -voorwaarden, -omstandigheden en -verhoudingen) en factoren die dat beïnvloeden. Daarbij komt o.a. de impact van digitalisering, globalisering en demografische veranderingen op de arbeidsorganisatie en -kwaliteit aan bod. Ook veiligheid en gezondheid op het werk is een kernthema. Binnen het domein ‘middenveld en sociale dialoog’ bestuderen we werknemersparticipatie, (minimum)lonen, ongelijkheid en collectief overleg op het bedrijfs-, sector- en het nationale niveau. Al deze thema’s worden in een interdisciplinair team en met een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden behandeld. Kwetsbare groepen, zoals personen met een arbeidshandicap, krijgen daarbij bijzondere aandacht. Wij voeren onderzoek uit in opdracht van en in samenwerking met EU-instellingen, Belgische en Vlaamse overheden, sociale partners en middenveldorganisaties.

Website van de eenheid

Functie

Begeleid door een onderzoeksleider word je als wetenschappelijk medewerker ingeschakeld in de lopende en op te starten projecten van de onderzoeksgroep. Meer specifiek zal je bijdragen aan Europese en nationale onderzoeksprojecten rond kwaliteit van de arbeid (bv. werkomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk, arbeid4.0), nieuwe vormen van werk (bv. platformwerk) en sociale dialoog (bv. verloning, cafetariaplannen, vakbondsleden- en militantenonderzoek).
Bij de meeste projecten komt de hele onderzoekscyclus aan bod: uitwerken van onderzoeksopzet, dataverzameling (o.a. surveys, interviews, focusgroepen) en data-analyse, stakeholder consultatie, rapportering en communicatie over de resultaten. Nauwe samenwerking met de opdrachtgever en met onze Belgische en internationale consortiumpartners - o.a. onderzoeksinstellingen en andere organisaties - is daarbij essentieel. Als wetenschappelijk medewerker krijg je de kans om je in te werken in deze thema’s en onderzoeksmethoden en geleidelijk aan mee te groeien in alle stappen van de onderzoekscyclus.

Profiel
 • Je bent master in de sociale of economische wetenschappen, psychologie, of equivalent, en behaalde uitstekende studieresultaten.
 • Je hebt een sterke interesse in sociaalwetenschappelijk beleidsgericht onderzoek.
 • Kennis over en/of werkervaring met onderzoek over jobkwaliteit, veiligheid en gezondheid op het werk, nieuwe vormen van werk, werknemersparticipatie en sociale dialoog is een meerwaarde.
 • Kennis van de relevante Vlaamse, Belgische en internationale beleidscontext is een troef (in het bijzonder het stelsel van arbeidsverhoudingen en de daarin betrokken actoren).
 • Je hebt een grondige kennis van kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksmethoden. Een goede kennis van statistiek en de bereidheid om je vaardigheden daarin verder te ontwikkelen strekt tot aanbeveling.
 • Je analytische en synthetiserende vaardigheden zijn goed ontwikkeld.
 • Je legt vlot contacten en werkt goed samen met anderen, ook in Europese consortia.
 • Je bent organisatorisch sterk en gaat planmatig te werk zodat je twee à drie projecten kan combineren.
 • Je hebt uitstekende communicatievaardigheden (zowel in het Nederlands als Engels, zowel schriftelijk als mondeling). Goede kennis van het Frans is een pluspunt. Je kan je afstemmen op verschillende doelgroepen, met name ook voor wetenschappelijke en beleidsgerichte rapportering.
 • Zowel pas afgestudeerden als kandidaten met onderzoekservaring komen in aanmerking voor deze positie.
Aanbod
 • De mogelijkheid om mee te werken aan boeiende en beleidsgerichte nationale en internationale onderzoeksprojecten met een hoge wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie.
 • Een goede begeleiding en de mogelijkheid tot het volgen van de nodige opleidingen en opbouw van een netwerk.
 • Een contract van 1 jaar, hernieuwbaar mits positieve evaluatie en bij voldoende onderzoeksmiddelen.
 • Een competitief loon met extralegale voordelen.
 • En aangename werk- en teamsfeer in een multidisciplinaire, dynamische universitaire equipe.
 • HIVA hecht veel belang aan een organisatieklimaat waarin de medewerkers een actieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de organisatie en waarin ze hun eigen talenten kunnen ontplooien. Je komt terecht in een omgeving waar initiatief op prijs wordt gesteld en persoonlijk engagement gestimuleerd wordt.