ZAP VACATURE “RECHT EN DUURZAAMHEID”

08 January 2021

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Wouter Devroe, mail: wouter.devroe@kuleuven.be of prof. dr. Ingrid Boone, mail: ingrid.boone@kuleuven.be.Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 01/03/2021 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Ref. ZAP-2020-244

Apply before 01 March 2021

Aan de subfaculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven campus Kulak Kortrijk wordt een voltijds ambt in het zelfstandig academisch personeel vacant verklaard in het domein van Recht en duurzaamheid. De opdracht omvat academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.

De subfaculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven campus Kulak Kortrijk is een dynamische eenheid die het onderwijs in de rechten voor de eerste twee jaar van de bacheloropleiding verzorgt. Het wetenschappelijk onderzoek spitst zich vooral toe op het privaat- en economisch recht, met onderzoekslijnen rond goederenrecht, contractenrecht, consumentenrecht, familierecht en rechtsgeschiedenis. Het team bestaat uit vijf professoren en een tiental voltijdse en deeltijdse medewerkers die in Kortrijk werken.

Opdracht
Onderzoek

De opdracht omvat onderzoek naar een adequaat juridisch kader ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling, contracten, consumptie en productie. Dit onderzoek kan zowel het publiekrechtelijke kader (bv. vergroening van overheidsopdrachten, modern omgevingsrecht en planningsinstrumenten, uitgebreidere productnormering) als het privaatrechtelijke kader (bv. duurzaam grondgebruik, duurzaamheidsverplichtingen in het ondernemingsrecht, juridische aspecten van circulaire economie, nieuwe financieringsmodellen) en vooral de wisselwerking tussen beide domeinen omvatten. Het is de bedoeling dat het onderzoeksprogramma van de kandidaat aansluit bij het bestaande onderzoek aan de campus Kulak Kortrijk.

Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij – in samenwerking met de andere onderzoekers aan de campus Kulak en de betrokken onderzoekseenheden in de Leuvense faculteit - een internationaal competitief onderzoeksprogramma “Recht en duurzaamheid” uitbouwt en excellente wetenschappelijke resultaten nastreeft. Dit onderzoek heeft raakvlakken met niet-juridische disciplines. Van de kandidaat wordt daarom ook doorgedreven samenwerking verwacht met andere faculteiten waar onderzoek gebeurt naar duurzaamheid.
Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij een voorstel van onderzoeksprogramma op middellange termijn toevoegt aan het sollicitatiedossier.

Onderwijs

De kandidaat wordt ingeschakeld in het onderwijs op de campus Kulak en kan ook ingezet worden voor lesopdrachten in Leuven. De kandidaat bouwt mee aan het interactief en innovatief onderwijs waar de campus Kulak op inzet.

Van de kandidaat wordt verwacht dat de onderwijsprestaties voldoen aan de kwaliteitseisen die aan academische opleidingen worden gesteld wat niveau, oriëntatie en academisch gehalte betreft. Engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel wordt als vanzelfsprekend beschouwd.

Dienstverlening

Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij zeer actief aanwezig is op de campus Kulak. De kandidaat is bereid om netwerken uit te bouwen met de lokale juridische beroepsgroepen en met regionale actoren die zich profileren op het gebied van duurzaamheid. Zij/hij schakelt zich in in het facultair beleid van postacademische vorming.

Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij bereid is om mee te werken aan de universitaire dienstverlening en ook bereid is om op termijn beleidstaken op te nemen in de faculteit en subfaculteit.

De kandidaat staat tevens ter beschikking van overheid, samenleving en media voor wetenschappelijke dienstverlening en duiding.

Profiel

De kandidaat is houder van een diploma van doctor in de rechten. Zij/hij beschikt over een sterk onderzoeksdossier, met duidelijke indicaties voor groeipotentieel. De kandidaat is bereid om zich zo nodig in nieuwe materies in te werken.

De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring in het verstrekken van academisch onderwijs en beschikt over aantoonbare didactische vaardigheden. Ervaring in onderzoeksgebaseerd onderwijs is een pluspunt.

De bestuurs- en onderwijstaal aan de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om na drie jaar in het Nederlands te doceren.

De kandidaat beschikt over de nodige sociale vaardigheden en leidinggevende capaciteiten om zich collegiaal en flexibel in teamverband in te schakelen in de faculteit, de subfaculteit en de onderzoekseenheid.

Aanbod

Wij bieden u een dynamische en internationaal georiënteerde onderzoeksomgeving. De subfaculteit Rechtsgeleerdheid campus Kulak Kortrijk is ingebed binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid. De Faculteit beschikt over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk, binnen zowel de academische als de juridische wereld.
De benoeming gebeurt in één van de graden van het zelfstandig academisch personeel (tenure track met evaluatie na 5 jaar / docent, hoofddocent of hoogleraar) afhankelijk van uw kwalificaties.
De KU Leuven voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid.