ZAP VACATURE FISCAAL RECHT

08 January 2021

Get in touch!

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Wouter Devroe, mail: wouter.devroe@kuleuven.be of prof. dr. Luc De Broe, mail: luc.debroe@kuleuven.be.Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 01/03/2021 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Ref. ZAP-2020-243

Apply before 01 March 2021

Aan de faculteit Rechtsgeleerdheid, onderzoekseenheid Economisch Recht, wordt een voltijds ambt in het zelfstandig academisch personeel (ZAP) vacant verklaard in het domein van het fiscaal recht. De opdracht omvat academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.

Opdracht
Onderzoek

De opdracht omvat onderzoek in het nationaal, Europees, internationaal en rechtsvergelijkend fiscaal recht. De kandidaat heeft een bewezen interesse voor dit rechtsdomein.

Er wordt verwacht dat de kandidaat:
- zelfstandig onderzoek kan verrichten op het internationale forum en daarbij een internationaal competitief onderzoeksprogramma uitbouwt en excellente wetenschappelijke resultaten nastreeft;
- een sterk methodologisch onderzoeksprofiel voorlegt en openheid betoont voor interdisciplinair onderzoek;
- nationale en internationale samenwerkingsverbanden op het vlak onderzoek kan opzetten en/of bevorderen;
- externe middelen voor onderzoek kan aantrekken; en
- doctoraten begeleidt.

Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij een voorstel van onderzoeksprogramma op middellange termijn toevoegt aan het sollicitatiedossier.

Onderwijs

De opdracht omvat het verzorgen van onderwijs in het Nederlands en/of het Engels, over fiscaal recht. De onderwijsopdracht omvat de opleiding van grote aantallen studenten. De kandidaat kan ingezet worden op de verschillende campussen van de KU Leuven in Vlaanderen. Daarnaast zijn er seminaries te begeleiden voor beperkte groepen en zijn er masterproeven die individueel worden begeleid. De kandidaat heeft een gedegen visie op en bekwaamheid tot het verstrekken van academisch onderzoeksgebaseerd onderwijs, ook voor grote groepen studenten. Zij/hij beschikt over aantoonbare didactische vaardigheden.
Van de kandidaat wordt verwacht dat haar/zijn onderwijsprestaties voldoen aan de excellentie-eisen die aan academische opleidingen worden gesteld wat niveau, oriëntatie en academisch gehalte betreft. Engagement voor de kwaliteit van de opleidingen als geheel wordt als vanzelfsprekend beschouwd.

Dienstverlening

Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij bereid is om mee te werken aan de universitaire dienstverlening en op termijn bereid is om beleidstaken op te nemen binnen de faculteit. De kandidaat staat eveneens ter beschikking van overheid, samenleving en pers voor wetenschappelijke dienstverlening en duiding.

Profiel

De kandidaat is gedoctoreerd in de Rechtsgeleerdheid en heeft een basisdiploma behaald aan een Rechtsfaculteit binnen de Europese Unie en voldoet voorts aan de hierboven uiteengezette verwachtingen.
Ook een goede kennis van het Engels is een vereiste.
De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als de kandidaat bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat haar/hem moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer de aangestelde kandidaat een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt haar/hem de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

De kandidaat is bereid zich zo nodig in nieuwe materies in te werken. De aangestelde kandidaat dient tevens over de nodige sociale vaardigheden en leidinggevende capaciteiten te beschikken om zich collegiaal en flexibel in teamverband in te schakelen in de faculteit, de onderzoekseenheid Economisch recht en het Instituut voor Fiscaal Recht.

De KU Leuven voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid.

Aanbod

Afhankelijk van haar/zijn dossier en kwalificaties wordt de kandidaat aangesteld of benoemd in één van de graden van het zelfstandig academisch personeel. KU Leuven biedt een dynamische, erkende en internationaal georiënteerde onderzoeksomgeving. De Onderzoekseenheid Economisch Recht is ingebed binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid, die over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk beschikt binnen de academische en de juridische wereld.